Изабери језик:
Тема броја

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ - ТЕМЕ ВЕЛИКОГ РАТА

ЗАДАРСКА РЕЗОЛУЦИЈА (У СПОМЕН СТО ДЕСЕТ ГОДИНА ОД ЊЕНОГ ДОНОШЕЊА)

Сажетак

Рад има за циљ да покаже значај Задарске резолуције (донете 16. и 17. октобра 1905 у истоименом граду), донете захваљујући истакнутим српским политичарима из Хрватске, Славоније и Далмације. У то време представљала je крупан политички догађај у животу јужнословенских земаља које су биле у склопу Аустроугарске монархије. Њоме су биле пpиxвaћeнe одлуке претходно донешене Ријечке резолуције (донете 3. октобра 1905), у којој је истакнута жеља за побољишње државно-правног положаја Хрватске те уједињење са Далмацијом, уз услов да се призна равноправност српског са хрватским народом у свим сферама политичког и културног живота тих покрајина. Такође, изражена je подршка мађарској опозицији око остварења државне самосталности уз исте услове које су донели хрватски политичари у Ријеци. Главна одлика Задарске резолуције je у томе што je првенствено говорила о српско-хрватској сарадњи, утемељујући тако политику “новог курса“ која је била у свом развитку на тим просторима, насупрот претходно поменутој резолуцији у којој су у центру пажње били хрватско-мађарски односи и сарадња. Због њеног либералног и демократског програма при­хватили су је готово сви напреднији српски и хрватски кругови тог доба. Зато ову српску резолуцију која је донеђена у Донатовом граду можемо назвати прекретничким политичким актом у унутарполитичком погледу и највишим дометом српско-хрватских односа пре стварања прве заједничке државе тих народа. Ипак, због свог пројужнословенског карактера изазвала је како одобравања тако и нападе у свим важнијим српским и хрватским политичким круговима. У ближој или даљој вези с поменутом резолуцијом уследили су у свим овим земљама крупни политички догађаји који су након Првог светског рата довели до Уједињења.

кључне речи:

Референце

  1. „Prenimo se“, Dubrovnik, 38, 25. 5. 1908.
  2. „Задарски састанак“, Dubrovnik, 43, 22. 10. 1905.
  3. „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра 1905“, Застава, бр. 266, 12.4. 1905.
  4. „Записник састављен у уреду земаљског уреда у Задру, дана 14. новембра 1905“, Застава, бр. 266, 4. 12. 1905.
  5. „Накнадни избори у Далмацији“, Србобран, бр. 102, 9 (22) 5. 1907.
  6. „Резолуција српске и хрватске омладине у Прагу“, Застава, бр. 224, 15. 9. 1905.
  7. „Српски састанак у Задру“, Застава, бр. 239, 8. 10. 1905.
  8. Beroš Josip, „Zadarsko pitanje“, Zadarska revija, Narodni list, Za­dar, br. 5, 1966.
  9. Čulinović Ferdo, „Zadarska rezolucija“, у Zbornik Zadar (ur. J. Ravlić), Matica Hrvatska Zagreb, 1964.
  10. Ležaić Mirko, Jugoslovenski naprednjački pokret i njegov odjek u Sjevernoj Dalmaciji (prvi dio 1897-1903), N. Čikato, Šibenik 1939.
  11. Lovrenčić Rene, Geneza politike „novog kursa, Institut za hrvatsku povijest, Zagreb, 1972.
  12. Milutinovic Košta, Vojvodina i Dalmacija 1760-1914, Prosveta, No­vi Sad 1973.
  13. Smodlaka Josip, Izabrani spisi (ur. Ivo Perić i Hodimir Sirotković), Književni krug, Split, 1989.
  14. Екмечић Милорад, Стеарање Југославије II, Просвета, Београд, 1989.
  15. Калинић Војин Д., Културни npenopod Србау Сееерној Далмацији од 1848. до године, Факултет политичких наука, Београд, 2014, докторска дисертација.
  16. Калинић Војин, Допринос Никодима Милаша културном пре­породу Срба у Далмацији, Истина, Београд-Шибеник 2009.
  17. Смодлака Јосип, Записи Дра Смодлаке, Mostart, Земун 2012,
периодика Национални интерес 2/2015 УДК 323.1(=163.41)(497.5)“1905“ 219-233