ULOGA TEODORA PL. MILUTINOVIĆA VIŠNJEGORSKOG I KRAJIŠKIH SRBA U OSLOBAĐANJU DALMACIJE, DUBROVNIKA I BOKE KOTORSKE OD NAPOLEONOVE VOJSKE

Cilj ovog rada je da se analizom sadržaja odgovarajuće literature skrene pažnja naučnoj javnosti na istorijski značaj ratovodstvenih poduhvata Teodora pl. Milutinovića Višnjegorskog i krajiških Srba, koji su služili u Carsko-kraljevskoj vojsci u bitkama protiv Velike armije na području Dalmacije, . . .

DEMOKRATSKI PUT INDONEZIJE U XXI VEKU – IZGLEDI I ŠANSE

Indonezija je od svog osamostaljenja do danas prešla višedecinijski put neuspešnog usvajanja demokratskih vrednosti. Ovo iziskuje postavljanje pitanja: Koliko je Indonezija danas demokratizovana i šta su prepreke ovog procesa?Kao odgovor u ovom radu ponudićemo geografski položaj koji gotovo da . . .

AFRIKA I GLOBALIZACIJA: NEOLIBERALIZAM I ,,NOVO“ OTKRIVANjE AFRIKE U DUHU NEOKOLONIJALIZMA

Afrika je dugo bila neopravdano zanemarivana u teorijskim razmatranjima koja se bave međunarodnim odnosima. Jedna od najdominantnijih percepcija koje su se širile jeste da se na afrički kontinent gleda kao na celinu, zaboravljajući da njega čini više od pedeset država sa svim svojim specifičnostima. . . .

O KONCEPTU „VELIKE STRATEGIJE” I NjEGOVOJ KORISNOSTI

Koncept velikih strategija prisutan je u studijama spoljne politike već nekoliko decenija, mada u teorijskoj literaturi ne postoji konsenzus o njegovom sadržaju i dometima. Ovaj rad nudi kritički osvrt na različite interpretacije pomenutog koncepta i poredeći shvatanja relevantnih autora, nastoji . . .


ç