1/2023
PERIODIKA

PREVAZILAŽENJE NEJEDNAКOSTI IZMEĐU TRUDNICA I PORODILJA ZAPOSLENIH VAN RADNOG ODNOSA

U Srbiji postoje značajne nejednakosti u položaju između trudnica i porodilja radno angažovanih van radnog odnosa i onih koje su sa poslodavcem sklopile ugovor o radu.  Polazeći od navedene činjenice, predmet rada je opisivanje mogućnosti da se usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o . . .

1/2023
PERIODIKA

LIČNOST, PORODIČNI RIZIКO-FAКTORI I PSIHOPATIJA КAO PREDIКTORI КRIMINALNOG PONAŠANJA КOD ADOLESCENATA

Istraživanje je sprovedeno sa ciljem utvrđivanja povezanosti između HEXACO crta ličnosti, psihopatskih crta, porodičnih riziko-faktora i dimenzija kriminalnog ponašanja kod maloletnih počinilaca krivičnih dela. Istraživanje je sprovedeno tokom oktobra meseca 2015. godine na teritoriji Srbije, . . .

1/2023
PERIODIKA

DOPRINOS MERA PODRŠКE КVALITETU OBRAZOVNOG ISКUSTVA UČENIКA ROMSКE NACIONALNOSTI

Romsko stanovništvo se u neproporcionalno većem broju u odnosu na celokupnu populaciju suočava sa višestrukom marginalizacijom, od koje su najizraženije ekonomska, obrazovna, prostorna i kulturna. Usmerenost istraživanja odnosi se na oblast obrazovanja Roma, kao ključnog alata za izlazak iz ciklusa . . .

1/2023
PERIODIKA

DOSTUPNOST USLUGA U FUNКCIJI OSNAŽIVANJA КORISNIКA SOCIJALNE ZAŠTITE

Sistem socijalne zaštite je usmeren da kvalitetno, blagovremeno i efikasno, ostvaruje prava korisnika vulnerabilnih grupa. Razlike u individualnim karakteristikama korisnika i njihovih porodica prouzrokovale su potrebu za širenjem sistema socijalne zaštite kroz povećanje dijapazona usluga. Angažovanje . . .


ç