2/2021
PERIODIKA

INOVACIJE U SISTEMIMA JAVNIH UPRAVA

Javna uprava jeste sistem podložan stalnom redefinisanju i promenama. U tom smislu, pošto je javna uprava složen i dinamičan fenomen i pojava, inovacije imaju sve veći značaj. U ovom radu, bavimo se najpre opštim pojmom inovacije, a zatim i pojomom inovacije u sistemu javne uprave. Sa stanovišta . . .

2/2021
PERIODIKA

PLURALIZOVANO SAMOUPRAVLJANJE: ESEJ O ASOCIJATIVNOM SISTEMU DRUŠTVENOG BLAGOSTANJA

Po pitanju uvećanja individualne slobode i ljudskog blagostanja, asocijativizam kao svoj centralni normativni zahtev određuje aktivnosti čiji je primarni zadatak da se što veći broj relevantnih socijalnih funkcija prenese na voluntarističke, demokratske, samoupravljajuće i pluralne asocijacije . . .

2/2021
PERIODIKA

POLITIČKI, EKONOMSKI I DEMOGRAFSKI FAKTORI UTICAJA NA OBRAZOVNE BUDŽETE U ZEMLJAMA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE

Autor u radu analizira niz mogućih institucionalnih i društvenih objašnjenja za kretanje nivoa javne potrošnje u budžetskom segmentu obrazovanja u bivšim socijalističkim zemljama evropskog kontinenta. Iako neretko zanemarivani kao kategorija u politikološkoj literaturi, obrazovni budžeti su . . .

2/2021
PERIODIKA

BOLONJSKI PROCES: PERSPEKTIVE I IZAZOVI REPUBLIKE SRBIJE U PROCESU IMPLEMENTACIJE

Bolonjski proces predstavlja zajednički poduhvat država evropskog kontinenta u nameri da kreiraju jedinstveni prostora visokog obrazovanja koji će omogućiti razmenu znanja i ideja radi uspešnog odgovora na izazove globalnog tržišta. Od 1999. godine, kada je doneta Bolonjska deklaracija, do danas, . . .


ç