Strahinja Obrenović

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu Institut za političke studije, Beograd...

Miloš Vulić

Institut za političke studije, Beograd...

Zoran Milošević

Dr Zoran Milošević, naučni savetnik. Predsednik je Naučnog veća u Institutu za političke studije. Objavio je više od 1000 bibliografskih jedinica. Bavi se sociologijom religije, političkom...

Dragan Marković

Dr Dragan Marković je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcije naučnog časopisa Politička revija. Autor je monografija “Demokratija i svojina” (Institut za polit...

Igor Janev

Dr Igor Janev je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Srpska politička misao i Politička revija. Objavio više desetina naučnih radova i monogr...

Momčilo Subotić

Dr Momčilo Subotić je naučni savetnik u Institutu za političke studije. Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa Politička revija. Urednik je tematskih zbornika i autor je više deset...

Milomir Stepić

Dr Milomir Stepić je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Nacionalni interes i Srpska politička misao. Kao istaknuti srpski geopolitičar, preda...

Nada Raduški

Dr Nada Raduški je naučni savetnik u Institutu za političke studije. Član je redakcija časopisa Politika nacionalne bezbednosti i Socijalna politika. Objavila je monografije: “Identitet i i...

LJubiša Despotović

Dr LJubiša Despotović je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član Saveta časopisa Srpska politička misao, kao i član redakcija časopisa Serbian Political Thought i Politika ...

Dejana M. Vukasović

Dr Dejana M. Vukasović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije i izvršni urednik časopisa Serbian Political Thought i član redakcije časopisa Politika nac...

Sanja Šuljagić

Dr Sanja Šuljagić je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Politička revija i Serbian Political Thought. Magistrirala i doktorirala je na ...

Sanja Lazarević Radak

Institut za političke studije Beograd....

Miša Stojadinović

Dr Miša Stojadinović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar aktuelnog istraživačkog projekta “Demokratski i nacionalni kapacitet političkih institucija Srbije...

Vladan Stanković

Dr Vladan Stanković je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije naučnog časopisa Politička revija. Kao stručnjak za pitanja sociologije i politikologije relig...

Đuro Bodrožić

Dr Đuro Bodrožić je naučni saradnik u Institutu za političke studije i član redakcije naučnog časopisa Srpska politička misao. Objavio je monografije “Nacionalna država” (Srpska knji...

Vesna Stanković Pejnović

Dr Vesna Stanković Pejnović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više naučnih radova, kao i monografije “Lavirinti moći - Politička filozofija Fridriha Ničea”...

Marija Đorić

Dr Marija Đorić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu („Međunarodni odnosi”). Na istom fakultetu je završila master studije („Političko nasilje i drža...

Bogdana Koljević

Dr Bogdana Koljević je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavila je više zapaženih monografija: “Biopolitika i politički subjektivitet” (Službeni glasnik, 2010), “Kos...

Aleksandra Kolaković

Dr Aleksandra Kolaković je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije. U svom radu je fokusirana na istoriju ideja, intelektualnu istoriju, identitet, kulturu sećanja i kulturnu ...

Đorđe Stojanović

Dr Đorđe Stojanović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Srpska politička misao, te glavni urednik časopisa Serbian Pol...

Srđan T. Korać

Dr Srđan Korać je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije. U žiži njegovog naučnoistraživačkog interesovanja su etika javne uprave, tehnopolitika (veštačka inteligencija...

Mirjana Radojičić

Dr Mirjana Radojičić je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije. Bavi se problemima međunarodne politike i međunarodne etike s posebnim osvrtom na međunarodnu politiku tret...

Jelena Miljković Matić

Dr Jelena Miljković Matić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više radova na temu nacionalnog identiteta u naučnim časopisima Instituta za političke studije i dru...

Goran Budžak

Dr Goran Budžak je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavio je više istraživanja koja se bave političkim sistemom Srbije i političkim institucijama u naučnim časopisima I...

Mile Rakić

Dr Mile Rakić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Njegova oblast ekspertize obuhvata pitanja međunarodne i nacionalne bezbednosti, i na tu temu je objavio više naučnih radov...

Petar Matić

Dr Petar Matić je naučni saradnik u Institutu za političke studije, glavni i odgovorni urednik časopisa Administracija i javne politike, kao i član redakcije časopisa Serbian Political Thoug...

Milena Pešić

Dr Milena Pešić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više radova iz oblasti medijskog diskursa, javne sfere, nacionalnog identiteta. Objavila je monografiju “Slobod...

Aleksandar Novaković

Dr Aleksandar Novaković je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavio je više radova u naučnim časopisima kao i koautorsku monografiju “Sloboda i javnost – određenje, pro...

Jelena Todorović Lazić

Dr Jelena Todorović Lazić je naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije naučnog časopisa Politička revija. U svom istraživačkom r...

Tijana Perić Diligenski

Tijana Perić Diligenski je naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar časopisa Administracija i javne politike. Objavila je više radova sa temom reforme pravosuđa i antikorup...

Sanja Stošić

Dr Sanja Stošić, naučni saradnik. Master studije završila je 2010. godine, a kao prva filipinistkinja u Srbiji doktorirala je 2016. godine sa temom: „Kulturološke osobenosti Filipina u špa...

Dušan Dostanić

Dušan Dostanić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar naulnog časopisa Politička revija. Objavio je više radova iz oblasti političke teorije, istorije ideja i i...

Marko Pejković

Marko Pejković je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Administracija i javne politike. U svom naučnom radu se bavi istraživanjem oblasti politi...

Nikola Mladenović

Dr Nikola Mladenović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Doktorsku disertaciju je odbranio na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2018. godine. Disertacija je ...

Dejan Bursać

Dejan Bursać je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Politika nacionalne bezbednosti. Istražuje oblasti političkog sistema Srbije, izbornih sist...

Dragan Trailović

Dr Dragan Trailović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Osnovne, master i ...

Višnja Stančić

Višnja Stančić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Nacionalni interes. U istraživanju se bavi modernim istorijom ideja i političkim ideolo...

Ivan Matić

Ivan Matić je istraživač pripravnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Politička revija. Bavi se temama iz oblasti filozofije politike...

Stevan Rapaić

Stevan Rapaić je osnovne i doktorske studije završio na Fakultetu političkih nauka, a master studije na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Autor je monografije Svetska trgovinska ...

Mijodrag Radojević

Institut za političke studije...

Jovan Janjić

Dr Jovan Janjić – naučni saradnik u Institutu za političke studije. U svom radu posebno je usredsređen na istraživanja koja se tiču uloge kulture i Crkve u društvu, formiranja identitet...

Ivana Luknar

Dr Ivana Luknar, sociolog - diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru sociologija sa izvanrednim uspehom. Zvanje doktora nauka politikologije stekla je na Fakult...

Savo Simić

Institut za političke studije, Beograd...

Ljiljana Kolarski

Institut za političke studije, Beograd...

Andrea Jovanović

Institut za političke studije, Beograd...

Milica Topalović

Institut za političke studije, Beograd...

Dušan Radujko

Institut za političke studije, Beograd...

Jovan Berić

Institut za političke studije, Beograd...

Nenad Spasojević

Institut za političke studije, Beograd...

Dušan Čorbić

Dušan Čorbić je istraživač-pripravnik u Institutu za političke studije. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu završio je osnovne i master studije. Doktorant je na Fakultetu političkih...

Nikola Lazić

Nikola Lazić je istraživač-pripravnik u Institutu za političke studije u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (međunarodne studije), master studije ...

Andrijana Lazarević

Institut za političke studije...

Andrea Matijević

Andrea Matijević je istraživač-pripravnik u Institutu za političke studije i sekretar redakcije naučnog časopisa ,,Politička revija“. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogr...

Vanja Glišin

Vanja Glišin je istaživač-saradnik u Institutu za političke studije. Pohađa doktorske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Polja njegovog interesovanja su među...

Adrijana Grmuša

Dr Adrijana Grmuša je istraživač saradnik u Institutu za političke studije. U svom radu je fokusirana na upravljanje bezbednosnim rizicima u organizacijama, bezbednosnim rizicima u školi, b...

Mladen Lišanin

Mladen Lišanin je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije naučnog časopisa Serbian Political Thought. Bavi se istraživanjima međunarodnih odnosa (naročito...

Slađana Mladenović

Slađana Mladenović je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar časopisa Srpska politička misao. Autor je više naučnih radova iz oblasti evropskih integracija, sa nar...

Aleksandra Mirović Janković

Aleksandra Mirović Janković je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije časopisa Politička revija. Bavi se pitanjima civilnog društva, globalizacije i identite...

Dušan Gujaničić

Dušan Gujaničić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Nacionalni interes. Bavi se istraživanjem komparativnih političkih sistema, naročito ...

Miloš Jevtić

Miloš Jevtić je istraživač pripravnik u Institutu za političke studije. Diplomirao je 2016. godine, a masterirao 2017. godine na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bav...

Bojan Kiculović

Bojan Kiculović je stručni saradnik u Institutu za političke studije i sekretar redakcije naučnog časopisa Administracija i javne politike....

ç