Radoslav Gaćinović

Dr Radoslav Gaćinović je naučni savetnik u Institutu za političke studije, predsednik Naučnog veća Instituta i glavni i odgovorni urednik ćasopisa Politika nacionalne bezbednosti. Autor je ...

Igor Janev

Dr Igor Janev je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Srpska politička misao i Politička revija. Objavio više desetina naučnih radova i monogr...

Zoran Milošević

Dr Zoran Milošević je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcije naučnog časopisa Politička revija. Pored naučne delatnosti na Institutu, autor je i urednik u nekoli...

Dragan Marković

Dr Dragan Marković je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcije naučnog časopisa Politička revija. Autor je monografija “Demokratija i svojina” (Institut za polit...

Momčilo Subotić

Dr Momčilo Subotić je naučni savetnik u Institutu za političke studije. Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa Politička revija. Urednik je tematskih zbornika i autor je više deset...

LJubiša Despotović

Dr LJubiša Despotović je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član Saveta časopisa Srpska politička misao, kao i član redakcija časopisa Serbian Political Thought i Politika ...

Milomir Stepić

Dr Milomir Stepić je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Nacionalni interes i Srpska politička misao. Kao istaknuti srpski geopolitičar, preda...

Nada Raduški

Dr Nada Raduški je naučni savetnik u Institutu za političke studije. Član je redakcija časopisa Politika nacionalne bezbednosti i Socijalna politika. Objavila je monografije: “Identitet i i...

Sanja Šuljagić

Dr Sanja Šuljagić je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Politička revija i Serbian Political Thought. Magistrirala i doktorirala je na ...

Đorđe Stojanović

Dr Đorđe Stojanović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Srpska politička misao, te glavni urednik časopisa Serbian Pol...

Dejana M. Vukasović

Dr Dejana M. Vukasović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije i izvršni urednik časopisa Serbian Political Thought i član redakcije časopisa Politika nac...

Miša Stojadinović

Dr Miša Stojadinović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar aktuelnog istraživačkog projekta “Demokratski i nacionalni kapacitet političkih institucija Srbije...

Jelena Miljković Matić

Dr Jelena Miljković Matić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više radova na temu nacionalnog identiteta u naučnim časopisima Instituta za političke studije i dru...

Đuro Bodrožić

Dr Đuro Bodrožić je naučni saradnik u Institutu za političke studije i član redakcije naučnog časopisa Srpska politička misao. Objavio je monografije “Nacionalna država” (Srpska knji...

Vladan Stanković

Dr Vladan Stanković je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije naučnog časopisa Politička revija. Kao stručnjak za pitanja sociologije i politikologije relig...

Goran Budžak

Dr Goran Budžak je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavio je više istraživanja koja se bave političkim sistemom Srbije i političkim institucijama u naučnim časopisima I...

Mile Rakić

Dr Mile Rakić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Njegova oblast ekspertize obuhvata pitanja međunarodne i nacionalne bezbednosti, i na tu temu je objavio više naučnih radov...

Marija Đorić

Dr Marija Đorić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više radova iz oblasti bezbednosti, sa naročitim fokusom na političko nasilje, ideološki ekstremizam i nasilje...

Vesna Stanković Pejnović

Dr Vesna Stanković Pejnović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više naučnih radova, kao i monografije “Lavirinti moći - Politička filozofija Fridriha Ničea”...

Aleksandra Kolaković

Dr Aleksandra Kolaković je naučni saradnik u Institutu za političke studije. U svom radu je fokusirana na istoriju ideja, intelektualnu istoriju i kulturu sećanja. Autor je monografije “U sl...

Bogdana Koljević

Dr Bogdana Koljević je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavila je više zapaženih monografija: “Biopolitika i politički subjektivitet” (Službeni glasnik, 2010), “Kos...

Sanja Stošić

Dr Sanja Stošić, naučni saradnik. Master studije završila je 2010. godine, a kao prva filipinistkinja u Srbiji doktorirala je 2016. godine sa temom: „Kulturološke osobenosti Filipina u špa...

Marko Pejković

Marko Pejković je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Administracija i javne politike. U svom naučnom radu se bavi istraživanjem oblasti politi...

Tijana Perić Diligenski

Tijana Perić Diligenski je naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar časopisa Administracija i javne politike. Objavila je više radova sa temom reforme pravosuđa i antikorup...

Milena Pešić

Dr Milena Pešić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više radova iz oblasti medijskog diskursa, javne sfere, nacionalnog identiteta. Objavila je monografiju “Slobod...

Nikola Mladenović

Dr Nikola Mladenović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Doktorsku disertaciju je odbranio na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2018. godine. Disertacija je ...

Petar Matić

Dr Petar Matić je naučni saradnik u Institutu za političke studije, glavni i odgovorni urednik časopisa Administracija i javne politike, kao i član redakcije časopisa Serbian Political Thoug...

Jelena Todorović Lazić

Dr Jelena Todorović Lazić je naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije naučnog časopisa Politička revija. U svom istraživačkom r...

Dušan Dostanić

Dušan Dostanić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar naulnog časopisa Politička revija. Objavio je više radova iz oblasti političke teorije, istorije ideja i i...

Aleksandar Novaković

Dr Aleksandar Novaković je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavio je više radova u naučnim časopisima kao i koautorsku monografiju “Sloboda i javnost – određenje, pro...

Višnja Stančić

Višnja Stančić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Nacionalni interes. U istraživanju se bavi modernim istorijom ideja i političkim ideolo...

Adrijana Grmuša

Adrijana Grmuša je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije Socijalne politike - časopisa za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada. Bavi se bez...

Mladen Lišanin

Mladen Lišanin je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije naučnog časopisa Serbian Political Thought. Bavi se istraživanjima međunarodnih odnosa (naročito...

Slađana Mladenović

Slađana Mladenović je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar časopisa Srpska politička misao. Autor je više naučnih radova iz oblasti evropskih integracija, sa nar...

Aleksandra Mirović Janković

Aleksandra Mirović Janković je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije časopisa Politička revija. Bavi se pitanjima civilnog društva, globalizacije i identite...

Dejan Bursać

Dejan Bursać je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Politika nacionalne bezbednosti. Istražuje oblasti političkog sistema Srbije, izbornih sist...

Dragan Trailović

Dragan Trailović je istraživač saradnik u Institutu za političke studije. Sekretar je časopisa Srpska politička misao, kao i naučni sekretar aktuelnog istraživačkog projekta “Demokratsk...

Dušan Gujaničić

Dušan Gujaničić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Nacionalni interes. Bavi se istraživanjem komparativnih političkih sistema, naročito ...

Ivan Matić

Ivan Matić je istraživač pripravnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Politička revija. Bavi se temama iz oblasti filozofije politike...

Miloš Jevtić

Miloš Jevtić je istraživač pripravnik u Institutu za političke studije. Diplomirao je 2016. godine, a masterirao 2017. godine na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bav...

Bojan Kiculović

Bojan Kiculović je stručni saradnik u Institutu za političke studije i sekretar redakcije naučnog časopisa Administracija i javne politike....

ç