Andrea Matijević

Andrea Matijević je istraživač – pripravnik u Institutu za političke studije i sekretar naučnog časopisa ,,Politička revija". Bavi se temama iz oblasti međunarodne politike, međunarodni...

Andrijana Lazarević

Institut za političke studije...

Nikola Lazić

Institut za političke studije, Beograd...

Nenad Spasojević

Institut za političke studije, Beograd...

Jovan Berić

Institut za političke studije, Beograd...

Dušan Radujko

Institut za političke studije, Beograd...

Milica Topalović

Institut za političke studije, Beograd...

Andrea Jovanović

Institut za političke studije, Beograd...

Ljiljana Kolarski

Institut za političke studije, Beograd...

Jovan Janjić

Dr Jovan Janjić – naučni saradnik u Institutu za političke studije. U svom radu posebno je usredsređen na istraživanja koja se tiču uloge kulture i Crkve u društvu, formiranja identitet...

Radoslav Gaćinović

Dr Radoslav Gaćinović je naučni savetnik u Institutu za političke studije, predsednik Naučnog veća Instituta i glavni i odgovorni urednik ćasopisa Politika nacionalne bezbednosti. Autor je ...

Igor Janev

Dr Igor Janev je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Srpska politička misao i Politička revija. Objavio više desetina naučnih radova i monogr...

Zoran Milošević

Dr Zoran Milošević je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcije naučnog časopisa Politička revija. Pored naučne delatnosti na Institutu, autor je i urednik u nekoli...

Dragan Marković

Dr Dragan Marković je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcije naučnog časopisa Politička revija. Autor je monografija “Demokratija i svojina” (Institut za polit...

Momčilo Subotić

Dr Momčilo Subotić je naučni savetnik u Institutu za političke studije. Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa Politička revija. Urednik je tematskih zbornika i autor je više deset...

LJubiša Despotović

Dr LJubiša Despotović je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član Saveta časopisa Srpska politička misao, kao i član redakcija časopisa Serbian Political Thought i Politika ...

Milomir Stepić

Dr Milomir Stepić je naučni savetnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Nacionalni interes i Srpska politička misao. Kao istaknuti srpski geopolitičar, preda...

Nada Raduški

Dr Nada Raduški je naučni savetnik u Institutu za političke studije. Član je redakcija časopisa Politika nacionalne bezbednosti i Socijalna politika. Objavila je monografije: “Identitet i i...

Sanja Šuljagić

Dr Sanja Šuljagić je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcija naučnih časopisa Politička revija i Serbian Political Thought. Magistrirala i doktorirala je na ...

Đorđe Stojanović

Dr Đorđe Stojanović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Srpska politička misao, te glavni urednik časopisa Serbian Pol...

Dejana M. Vukasović

Dr Dejana M. Vukasović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije i izvršni urednik časopisa Serbian Political Thought i član redakcije časopisa Politika nac...

Miša Stojadinović

Dr Miša Stojadinović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar aktuelnog istraživačkog projekta “Demokratski i nacionalni kapacitet političkih institucija Srbije...

Jelena Miljković Matić

Dr Jelena Miljković Matić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više radova na temu nacionalnog identiteta u naučnim časopisima Instituta za političke studije i dru...

Đuro Bodrožić

Dr Đuro Bodrožić je naučni saradnik u Institutu za političke studije i član redakcije naučnog časopisa Srpska politička misao. Objavio je monografije “Nacionalna država” (Srpska knji...

Vladan Stanković

Dr Vladan Stanković je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije naučnog časopisa Politička revija. Kao stručnjak za pitanja sociologije i politikologije relig...

Goran Budžak

Dr Goran Budžak je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavio je više istraživanja koja se bave političkim sistemom Srbije i političkim institucijama u naučnim časopisima I...

Mile Rakić

Dr Mile Rakić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Njegova oblast ekspertize obuhvata pitanja međunarodne i nacionalne bezbednosti, i na tu temu je objavio više naučnih radov...

Marija Đorić

Dr Marija Đorić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu („Međunarodni odnosi”). Na istom fakultetu je završila master studije („Političko nasilje i drža...

Vesna Stanković Pejnović

Dr Vesna Stanković Pejnović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više naučnih radova, kao i monografije “Lavirinti moći - Politička filozofija Fridriha Ničea”...

Aleksandra Kolaković

Dr Aleksandra Kolaković je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije. U svom radu je fokusirana na istoriju ideja, intelektualnu istoriju, identitet, kulturu sećanja i kulturnu ...

Bogdana Koljević

Dr Bogdana Koljević je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavila je više zapaženih monografija: “Biopolitika i politički subjektivitet” (Službeni glasnik, 2010), “Kos...

Sanja Stošić

Dr Sanja Stošić, naučni saradnik. Master studije završila je 2010. godine, a kao prva filipinistkinja u Srbiji doktorirala je 2016. godine sa temom: „Kulturološke osobenosti Filipina u špa...

Marko Pejković

Marko Pejković je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Administracija i javne politike. U svom naučnom radu se bavi istraživanjem oblasti politi...

Tijana Perić Diligenski

Tijana Perić Diligenski je naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar časopisa Administracija i javne politike. Objavila je više radova sa temom reforme pravosuđa i antikorup...

Milena Pešić

Dr Milena Pešić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Autor je više radova iz oblasti medijskog diskursa, javne sfere, nacionalnog identiteta. Objavila je monografiju “Slobod...

Sanja Lazarević Radak

Institut za političke studije Beograd....

Nikola Mladenović

Dr Nikola Mladenović je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Doktorsku disertaciju je odbranio na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2018. godine. Disertacija je ...

Mirjana Radojičić

Dr Mirjana Radojičić je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Bavi se problemima međunarodne politike i međunarodne etike s posebnim osvrtom na međunarodnu politiku tretiranja...

Srđan T. Korać

Dr Srđan Korać je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije. U žiži njegovog naučnoistraživačkog interesovanja su etika javne uprave, tehnopolitika (veštačka inteligencija...

Petar Matić

Dr Petar Matić je naučni saradnik u Institutu za političke studije, glavni i odgovorni urednik časopisa Administracija i javne politike, kao i član redakcije časopisa Serbian Political Thoug...

Jelena Todorović Lazić

Dr Jelena Todorović Lazić je naučni saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije naučnog časopisa Politička revija. U svom istraživačkom r...

Dušan Dostanić

Dušan Dostanić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar naulnog časopisa Politička revija. Objavio je više radova iz oblasti političke teorije, istorije ideja i i...

Aleksandar Novaković

Dr Aleksandar Novaković je naučni saradnik u Institutu za političke studije. Objavio je više radova u naučnim časopisima kao i koautorsku monografiju “Sloboda i javnost – određenje, pro...

Višnja Stančić

Višnja Stančić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Nacionalni interes. U istraživanju se bavi modernim istorijom ideja i političkim ideolo...

Adrijana Grmuša

Adrijana Grmuša je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije Socijalne politike - časopisa za teoriju i praksu socijalne politike i socijalnog rada. Bavi se bez...

Mladen Lišanin

Mladen Lišanin je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije naučnog časopisa Serbian Political Thought. Bavi se istraživanjima međunarodnih odnosa (naročito...

Slađana Mladenović

Slađana Mladenović je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar časopisa Srpska politička misao. Autor je više naučnih radova iz oblasti evropskih integracija, sa nar...

Aleksandra Mirović Janković

Aleksandra Mirović Janković je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, član redakcije časopisa Politička revija. Bavi se pitanjima civilnog društva, globalizacije i identite...

Dejan Bursać

Dejan Bursać je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Politika nacionalne bezbednosti. Istražuje oblasti političkog sistema Srbije, izbornih sist...

Dragan Trailović

Dragan Trailović je istraživač saradnik u Institutu za političke studije. Sekretar je časopisa Srpska politička misao, kao i naučni sekretar aktuelnog istraživačkog projekta “Demokratsk...

Dušan Gujaničić

Dušan Gujaničić je istraživač saradnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Nacionalni interes. Bavi se istraživanjem komparativnih političkih sistema, naročito ...

Ivan Matić

Ivan Matić je istraživač pripravnik u Institutu za političke studije, sekretar redakcije časopisa Politička revija. Bavi se temama iz oblasti filozofije politike...

Stevan Rapaić

Institut za međunarodnu politiku i privredu...

Miloš Jevtić

Miloš Jevtić je istraživač pripravnik u Institutu za političke studije. Diplomirao je 2016. godine, a masterirao 2017. godine na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bav...

Bojan Kiculović

Bojan Kiculović je stručni saradnik u Institutu za političke studije i sekretar redakcije naučnog časopisa Administracija i javne politike....

ç