Komercijalne usluge

U okviru svojih aktivnosti, Institut za političke studije sprovodi niz primenjenih istraživanja i drugih komercijalnih aktivnosti. Rezultate ovih aktivnosti Institut nudi institucijama, političkim subjektima, organizacijama, medijima i ostalim subjektima na tržištu.

Komercijalna ponuda Instituta obuhvata sledeće:

  • Istraživanja javnog mnjenja, uključujući istraživanja tržišta
  • Kvalitativne analize – naročito analize aktera, konteksta, događaja, zakonodavnog okvira, trendovaorganizacija fokus grupa
  • Politički marketing i politički konsalting
  • Izrada predloga javnih politika
  • Konsalting u procesu izrade i implementacije politika
  • Saradnja na izradi i implementaciji projekata
  • Organizacija edukativnih aktivnosti, škola, treninga i programa obuke.

Istraživanja i analize Instituta rezultiraju visokokvalitetnim izveštajima i predlozima politika, u skladu sa potrebama i preferencijama klijenata.

ç