Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДИЈАЛОГ И ТОЛЕРАНЦИЈУ У СРБИЈИ

Сажетак

Образовање за дијалог и толеранцију у институционалном школству у Републици Србији започето је интезивно у време почетка реформи образовања током 2001. године, најпре увођењем наставних предмета Верска настава и Грађанско васпитање у образовни процес, а потом и кроз редефинисање наставних садржаја у општеобразовним предметима у основним и средњим школама. О ефектима наставних предмета Верска настава и Грађанско васпитање постоји мноштво различитих полемика у јавности, као и неких парцијалних истраживања, која указују на различите резултате. Предмет овог рада је разматрање основних карактеристика образовања за дијалог и толеранцију, као и образовних модела њихове реализације, при чему се нарочита пажња посвећује oсновном и средњем образовању у Србији. У овом истраживању је примењена метода анализе садржаја, којој је приступљено са холистичког становишта, што је подразумевало детаљно изучавање одређених садржаја у научној литератури, анализи релевантних докумената и објављеним резултатима досадашњих истраживања. При томе, нарочита пажња је све време била усредсређена на разумевање значења тих садржаја и њихове структуре у контексту теме овог рада. Резултати овог истраживања показују да је институционално образовање за дијалог и толеранцију у Србији сагласно са: културним и друштвеним вредностима; идејно политичким циљевима развоја друштва; и да је такво образовање у корелацији са релевантним међународним документима и искуствима европских демократских друштава, што све скупа треба да доприносе развоју неолибералног модела политичке културе. Потенцијал образовања за дијалог и толеранцију у Србији су велики, али поуздани ефекти таквог образовања још увек су упитни.

кључне речи:

Референце

  Bakić Hejden, Milica. 2022. „Dijalog između religija: realna mogućnost ili pusta želja?” Srpska politička misao  spm.specijal32022, 13‒30.

  Bazić, Jovan i Edina Sejfović. 2010. „Građansko vaspitanje i veronauka u osnovnim školama Raškog okruga.” Pedagogija, 64 (2): 347‒357.

  Bazić, Jovan i Bojana Sekulić. 2017. „Ideološki ciljevi i sadržaji u programima za prvi ciklus osnovnog obrazovanja u Srbiji.” Politička revija 52 (2): 65‒85.

  Bazić, Jovan, Vesna Trifunović, and Bojana Sekulić. 2023. “Politics in the Classroom.” Knwledge – International Journal 60 (1): 125–130.

  Council of Europe – CoE 2016: Competences for democratic culture – Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Strasbourg: Council of Europe.

  Čupić, Čedomir, i Milica Joković. 2013. „Značaj obrazovanja za formiranje obrazaca kulture dijaloga, tolerancije i pozitivnih emocija – prilog razvoju nove kulturne politike” U Obrazovanje i razvoj, ur. Vukotić Veselin i drugi, 222‒232. Beograd: Institut društvenih nauka.

  Eurydice. 2017. Građansko vaspitanje u evropskim školama. Luksemburg: European Commission/EACEA/Eurydice, Кancelarija za publikacije Evropske unije.

  Đukarić, Branislav. 2021. „Verska nastava u državama Evropske unije.” Tamo daleko.

  https://tamodaleko.co.rs/verska-nastava-u-drzavama-evropske-unije/.

  Kuburić, Zorica. 2010. „Verska nastava između prošlosti i budućnosti.” U Iščekujući Evropsku Uniju: Stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu, ur. Sitarski, Milan, Marko Vujačić i Ivana Bartulović Karastojković, Beograd: 119‒136. Beogradska otvorena škola.

  Ministarstvo prosvete Republike Srbije – МPRS 2023: Udžbenici na jezicima nacionalnih manjina. Ministarstvo prosvete Republike Srbije. https://prosveta.gov.rs/prosveta/udzbenici/udzbenici-na-jezicima-nacionalnih-manjina/, 17.11.2023.

  Mršević, Zorica. 2009. „Religijsko obrazovanje i Proces, Toledo.” Religija i tolerancija 7 (12): 261‒274.

  NP 2004-2018: Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, „Prosvetni glasnik”, br. 10/04 – 12/2018.

  Pavlović, Zoran, Tamara Džamonja Ignjatović, Aleksandar Baucal, i Kaja Damjanović. 2020. Građansko vaspitanje i verska nastava – podjednako (ne)važni?. Beograd: Građanske inicijative.

  Philips, Louise. 2011. The Promise of Dialogue: The Dialogic Turn in the Production and knowledge. Amsterdam: John Benjamins publishing CO.

  Pravilnik o planu nastave i učenja za gimnaziju [PNUG], „Službeni glasnik” RS, br. 4/2020, 7/2021.

  Schulz, Wolfram. 2010. “International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).” ICCS 2009 International Report: Civic Knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary students in 38 countries. Amsterdam: IEA.

  Šušnjić, Đuro. 2008. „Dijalog i tolerancija – susret razlika.” Kultura 120: 19‒34.

  Šuvaković, Uroš V., Jelena Petrović R. and Ivko Nikolić, A. 2023a. “Confessional Instruction or Religious Education: Attitudes of Female Students at the Teacher Education Faculties in Serbia.” Religions (14): 160. doi: https://doi.org/10.3390/rel14020160.

  Šuvaković, Uroš, V. Ivko Nikolić A. i Jelena Petrović, R. 2023b. „Verska nastava u Srbiji dve decenije posle uvođenja u školski sistem: mišljenja studenata i njihovi stavovi po srodnim pitanjima.” Nacionalni interes 46 (3): 93‒117. doi: https://doi.org/10.5937/nint46-47830.

  UNESCO. 1995. Declaration of Principles on Tolerance. Paris: UNESCO, Culture of Peace Programme.

  Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik” RS, br. 98/2006.

  Valković, Jerko. 2018. „Tolerancija – od podnošenja do krjeposti.” Diacovensia 26 (2): 313‒330. doi: https://doi.org/10.31823/d.26.2.7.

  Vasić, Slobodan. 2012. „Razmatranje religijske tolerancije u savremenoj srpskoj filozofskoj i društvenoj misli.” Kultura 134: 325‒340.

  Zarrín, T. Caldwell. 2001. Religious Education in Scools: Ideas and Experiences From around the World. Oxford: International Association for Religious Freedom.

  Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja [ZOSOV], „Službeni glasnik” RS, br. 88/2017.

  Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju [ZSOV], „Službeni glasnik” RS, br. 55/2013 – 129/2021.

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО 1/2024 1/2024 УДК 37.014.5(497.11) 179-197