Izaberi jezik:

Vladimir Božović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd.

PERIODIKA

TERORIZAM KAO PRETNJA EVROPSKOJ BEZBEDNOSTI SA POSEBNIM OSVRTOM NA SRBIJU

Rad predstavlja sintezu zajedničkih napora oba autora da područje terorizma prikažu na globalnom ili svetskom i Evropskom i regionalnom nivou. Razlozi koji su opredeljujuće uticali na izbor ovog temata tiču se činjenice da je terorizam gotovo u središtu svih svetskih zbivanja kao pošast koja negativno utiče na opšte stanje bezbednosti u svetu kao i opšti napredak i razvoj društva i države u celini. S druge strane, područje Evrope može danas da predstavlja i epicentar terorizma koji preti da naruši krhko uspostavljen mir na području Bosne i Hercegovine, u delu Republike Srbije na Kosovu i Metohiji kao i u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji. Reč je pre svega o islamskom terorizmu kao obliku ispoljavanja verskog fanatizma koji se preliva sa drugih žarišta u svetu. Tome u prilog govore poslednji podaci o izvedenim terorističkim aktima u Zvorniku (BiH) i Tetovu i Kumanovu (Makedonija). U oba slučaja upotrebljeni su nasilni akti, kao sredstvo za lišavanje života i slobode pripadnika policije, u cilju stvaranje osećaja nesigurnosti kod građana u ovim državama, kao i uzimajući širi geostrateški položaj i u samom regionu Jugoistoka Evrope. U skladu sa navedenim, u radu je korišćena naučna i stručna literatura kako bi se ukazalo na opšti pojam terorizma, klasifikaciju terorističkih organizacija i njihovo delovanje na području Evrope sa posebnim osvrtom na Srbiju. Pored toga, grafički i tabelarno su predočeni statistički podaci koji se odnose na terorističke napade na Kosovu i Metohiji. U pogledu metodološkog okvira, korišćeni su metodi analize, sinteze, istorijski, sistematski, logički, metod analize sadržaja, statistički i dr.

ç