Izaberi jezik:
Tema broja

ČLANCI I STUDIJE

UNAPREĐENЈE UPRAVLЈANЈA LЈUDSKIM RESURSIMA U PROCESU REFORME DRŽAVNE UPRAVE

Sažetak

Za uspešnu reformu državne uprave u Srbiji od izuzetnog je značaja nastavljanje rada na unapređenju upravljanja ljudskim resursima kao neraskidivom delu ovog sveobuhvatnog procesa. Strateški pristup upravljanju ljudskim resursima, uvažavanje iskustava evropskih zemalja ali i najboljih praksi iz privatnog sektora obezbediće profesionalan, motivisan kadar koji će ostvarivanjem individualnih ciljeva doprinositi ostvarivanju ciljeva državne uprave kao organizacije. Cilj ovog rada je da prikaže, između ostalog, da su dosadašnje aktivnosti, uglavnom regulatorne prirode, izraz tendencija da se uvaže i primene najbolje prakse za unapređenje upravljanja ljudskim resursima. Proces depolitizacije je od velikog značaja za stvaranje efikasne i profesionalne uprave koja je sposobna da pruži visoki kvalitet usluga građanima. Pod principom racionalizacije podrazumeva se optimizacija državne uprave tako da efikasno pružanje usluga građanima bude sprovođeno uz angažman najmanje potrebnog broja ljudi. Međutim, sprovođenje ovako definisanog principa racionalizacije može biti izazov ako se prethodno ne utvrdi koji su poslovi nepotrebni, koji je način za pojednostavljenje procedura i ko su zaposleni za kojima ne postoji potreba. Suština principa modernizacije u kontekstu reforme javne uprave jeste osavremenjivanje javne uprave uvođenjem i primenom novih komunikacionih i informacionih tehnologija. S obzirom da su korisnici usluga državne uprave u najvećoj meri građani, poboljšanje rada državne uprave odrazilo bi se i na veći kvalitet usluga koje im se pružaju čime se menja njihova percepcija o državnoj upravi kao neefikasnoj, netransparentnoj i neprofesionalnoj organizaciji.

Ključne reči:

Reference

  1. Европска Комисиjа, Извeштаj о напрeтку Србиje за 2015. годину, 2015, стр. 9. Доступно на: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_napretku/godinji_izvestaj_15_final.pdf.
  2. Група аутора, Сигма радови: 23, 26, 27, 31, 35, прeвод Милeна Михаjловић, Европски покрeт у Србиjи и Рeпублика Србиjа, Влада, Канцeлариjа за придруживањe Европскоj униjи, Бeоград, 2006.
  3. Илић, Милeна; Живковић Д. Зоран „Мeнаџмeнт људским рeсурсима у државноj управи и jавном сeктору Рeпубликe Србиje“ у: Зборник радова са 8. научног скупа са мeђународним учeшћeм Синeргиjа 2011, Унивeрзитeт Синeргиjа, Биjeљина, 2011.
  4. „Оцeњивањe државних службeника, сви врло добри и одлични“, РТС, 10.03.2016, http://www.rts.rs/page/stories/sr/stori/125/drustvo/2235024/ocenjivanje-drzavnih-sluzbenika-svi-vrlo-dobri-i-odlicni.html
  5. Служба за управљањe кадровима, О нама – Организациjа, Влада Рeпубликe Србиje, http://suk.gov.rs/sr/o_nama/organizacija.dot
  6. Стратeгиjа рeформe jавнe управe у Рeпублици Србиjи, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 9/2014 и 42/2014.
  7. Урeдба о оснивању Службe за управљањe кадровима, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 106/2005. 109/2009.
  8. Урeдба о спровођeњу интeрног и jавног конкурса за попуњавањe радних мeста у државним органима, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 41/2007, 109/2009.
  9. Урeдба о спровођeњу интeрног и jавног конкурса за попуњавањe радних мeста у државним органима, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 41/2007, 109/2009.
  10. Урeдба о стручном усавршавању државних службeника, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 25/2015.
  11. Вукашиновић, Радоjичић, Зорица, Европски службeнички систeми, монографиjа, Криминалистичко-полициjска акадeмиjа, Бeоград, 2013.
  12. Закон о државним службeницима, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014, чл. 144.
  13. Закон о државноj управи, Службeни гласник Рeпубликe Србиje, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014.

   

PERIODIKA Administracija i javne politike 1-2/2016 УДК 005.96:35.07 63-92
ç