Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

СОЦИЈАЛНИ И ПОЛИТИЧКИ ИЗАЗОВИ У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ У ИЗБЕГЛИШТВУ И РАСЕЉЕНИШТВУ

Сажетак

У раду се указује на положај деце избеглица и деце интерно расељених лица како би се стекао бољи увид у стварни положај ових двеју високомаргиналнизованих група, а са тежњом за већом видљивошћу у друштву, друштвеним ангажовањем и друштвеном пажњом. Имајући у виду да су у случају ових двеју група на све аспекте живота у целини превасходно утицале присилне миграције као корените друштвене промене, главни истраживачки фокус биће усмерен на последице које се одражавају на популацију деце избеглица и интерно расељених лица. Коришћена је секундарна анализа садржаја радова истраживача који су се до сада бавили овом или сличном темом. Осим теоријског доприноса који се огледа у подвођењу деце интерно-расељених под општији појам деце у покрету, кључни резултат рада је налаз да се деца у избеглиштву и интерном расељењу налазе у друштвено неприхватљивом социјалном положају, да не постоји довољна заинтересованост политичких странака за креацију њихових политика у суочавању са овим проблемом, који је потребно решавати низом систематских афирмативних мера социјалне политике, пошто се ради о посебно осетљивој друштвеној групи.

кључне речи:

Референце

  Богетић, Драгица, и Александар Л. Југовић. 2019. „‘Деца у покрету’ као рањива популација.” Социолошки преглед LIII (3): 1293–1318. DOI: 10.5937/socpreg53-21726

  Закон о социјалној заштити. „Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 117/2022 – одлука УС

  Захаријевић, Адриана. 2017. „Ми избеглице: живот који се не може живети.” Гласник Етнографског института LXIV (4): 513–526. DOI: 10.2298/GEI1703513Z

  Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије. н.д. „Интерно расељена лица.” Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије. Последњи приступ 25. април 2023. https://kirs.gov.rs/cir/interno-raseljena-lica/interno-raseljena-lica

  Координациони центар за Косово и Метохију. 2004. „Интерно расељена и прогнана лица са Косова и Метохије.” Координациони центар за Косово и Метохију. Последњи приступ 25. април 2023. https://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/20031

  Љубомировић, Наташа. 2017. ,,Стигма и антистигма интерно расељених лица ‒ шанса за ново доба.” Социјална политика 23 (2): 115–124. DOI: 10.22182/sp.232017.8

  Минић, Јелена Љ., Бобан Станковић, и Миљана Павићевић. 2021. Породице у избеглиштву и расејању 20-ак година касније. Косовска Митровица: Филозофски факултет.

  Петковић, Горан З. 2017. ,,Интеграција избеглих и интерно расељених лица на територији општине Алексинац.” Социјална политика 22 (1): 101‒114. DOI: 10.22182/sp.232017.7

  Половина, Нада. 2000. Како сачувати ментално здравље породице у избеглиштву. Београд: Југословенски црвени крст међународна федерација друштва Црвеног крста и црвеног полумесеца.

  Секулић, Весна М. 2003. „Избегла и расељена лица у колективним центрима на северном Косову.” Баштина XV: 137–150.

  Тренинг центар за миграције. 2023. „Међународни ниво – Женевска конвенција о статусу избеглица из 1951. и Протокол уз њу из 1967. године.” Тренинг центар за миграције. Последњи приступ 29. април 2023. http://www.tcma.rs/tekst/17588/medjunarodni-nivo-zenevska-konvencija-o-statusu-izbeglica-iz-1951-i-protokol-uz-nju-iz-1967-godine.php

  Трипковић, Гордана Д. 2005. „Избеглице – културни и социјални изазов.” Социолошки преглед XXXIX (1): 33–45. DOI: 10.5937/socpreg0501033T

  Шуваковић, Урош В. 2020. ,,Породица кроз програмске ставове политичких партија у Србији: пресек стања у другој деценији XXI века.” Српска политичка мисао 69 (3): 43‒61. DOI: 10.22182/spm.6932020.2

  Шуваковић, Урош В. 2021. „Прилог расправи о друштвеном признавању браколиких и породицоликих друштвених појава.” Социолошки преглед LV (3): 714–750. DOI: 10.5937/socpreg55-34108

  AIEJI. 2015. “Social Educational Work – With Refugee Minor Asylum Seekers”. AIEJI. Последњи приступ 2. мај 2023. http://aieji.net/media/1051/social-educational-work-with-refugee-minor-asylum-seekers.pdf

  Čavić, Tamara, Dušica Lečić-Toševski, i Mirko Pejović. 2008. „Postraumatski stresni poremećaj i strategije prevladavanja kod psihotraumatizovanih izbeglica.” Medicinski pregled LXI (1–2): 11–15. DOI: 10.2298/MPNS0802011C

  Dixon, John, and Kevin Durheim. 2000. “Displacing place – identity: A discursive approach to locating self and other.” British Journal of Social Psychology 39: 27–44. DOI: 10.1348/014466600164318

  Galonja, Aleksandra, Tijana Morača, Maša Avramović, i Tommaso Diegoli. 2013. Deca u pokretu – položaj i programi podrške i zaštite dece u pokretu u Republici Srbiji. Beograd: Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama – Atina.

  Howy, Bela. 2011. „Колико их је напустило земљу? Расељавање грађана бивше Југославије.” У Миграције, кризе и ратни сукоби на Балкану с краја 20. века, ур. Г. Пeнев, 27–49. Београд: Друштво демографа Србије.

  Jugović, Aleksandar. 2020. Društveno osetljive grupe perspektive i politike. Beograd: IP Partenon.

  Krstić, Miroslav. 2009. Principi zaštite mentalnog zdravlja dece, mladih i njihovih porodica u izbeglištvu. Niš: Spektar.

  Lazarus, Richard, Folkman Susan. 1984. Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer Publishing Company, Inc.

  Lazić, Mladen. 2008. „Pojam društvene promene: Osnovna teorijska shvatanja.” Sociološka luča II (2): 3–15.

  Milanović, Lidija, Miroslava Perišić, i Marija Milić. 2016. Standardne operativne procedure zaštite dece izbeglica/migranata. Beograd: Ideas.

  Milosavljević, Milosav, i Aleksandar Jugović. 2009. Izvan granica društva, savremeno društvo i marginalne grupe. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

  Opalić, Petar D. 2003. ,,Ispitivanje psihopatoloških posledica izbeglištva.” Medicinski pregled LVI (9–10): 465–475. DOI: 10.2298/MPNS0310465O

  UNHCR. 2023a. „UNHCR u Republici Srbiji.” UNHCR. Последњи приступ: 26. април 2023. . https://www.unhcr.org/rs/unhcr-u-republici-srbiji

  UNHCR. 2023b. „Interno raseljena lica.” UNHCR. Последњи приступ: 26. април 2023. https://www.unhcr.org/rs/interno-raseljena-lica

  UNHCR. 2023c. „Izbeglice.” UNHCR. Последњи приступ: 26. април 2023. https://www.unhcr.org/rs/izbeglice

  UNICEF. 2017. „Education Uprooted.” UNICEF. Последњи приступ: 2. мај 2023. https://www.unicef.org/publications/ files/UNICEF_Education_Uprooted.pdf

  UNICEF. 2018. “Children on the Move: Key Facts and Figures.” UNICEF. Последњи приступ: 1. мај 2023. https://data.unicef.org/resources/children-move-key-facts-figures

  Vlajković, Jelena, Jelena Srna, Ksenija Kondić, i Milan Popović. 2000. Psihologija izbeglištva. Beograd: IP Žarko Albulj.

периодика ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА 4/2023 4/2023 УДК 342.726-054.7-053.2 119-137