Изабери језик:
Тема броја

ЦРКВА, ВОЈСКА, НАЦИЈА – ТРИ „ТАЧКЕ ОСЛОНЦА“ У ВРЕМЕНУ КРИЗЕ

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ ИЗ ОПТИКЕ ЊЕГОВОГ ДИСКУРЗИВНОГ КОНСТРУИСАЊА

Сажетак

Централни интерес овог рада представља истраживање феномена националног идентитета из угла његовог конструкционог карактера. С тим циљем најпре је дат синтетички приказ кључних модернистичких и постмодерних теоријских полазишта и идеја који подржавају ову линију његове концептуализације. На тај начин продубљен је увид у развој комплекса идеја и аналитичких позиција који је створио претпоставке за настајање савремених концептуално-аналитичких модела. Тиме је уједно и показана научна утемељеност модела дискурзивног конструисања националног идентитета насталог у оквиру савременог дискурзивно-историјског приступа, чији приказ представља друго тематско средиште овог рада.

кључне речи:

Референце

  Пешић, Милена. 2012. „Национални идентитет: између континуитета и променљивости”, Српска политичка мисао 3 (32), 103–132, Београд: Институт за политичке студије.

  Пешић, Милена. 2012а. „Национални идентитет у дискурзивној пракси: једно промишљањумуe лтидисциплинарном кључу”, Политичка ревија 2 (32): 1–26, Београд: Институт за политичке студије.

  Anderson, Benedikt. 1998. Nacija, zamišljena zajednica, Beograd: Plato.

  Bajar, Žan Fransoa. 2009. „Imaginarno u identitetskoj afirmaciji”. Identitet(i), ur. Halpern K., Ruano- Borbalan, K. 384 – 391, Beograd: Cliо.

  Bhabha, Homi Kharshedji. 1990. “Narrating the nation”. Nation and narration, Ed. Bhabha, Homi Kharshedji, London: Routledge.

  Billig, Michael. 1995. Banal nationalism. London: Sage.

  Chilton Paul and Christina Schäffner. 2002. “Introduction: Themes and principles in the analysis           of political discourse”. Politics as Text and Talk, Analytic approaches to political          discourse, Eds. Paul Chilton, Christina Schäffner, 1–41, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

  Fairclough, Isabella and Fairclough, Norman. 2012. Political discourse analysis: a method for advanced students. London: Routledge.

  Formozo, Bernard. 2009. „Rasprave o etnicitetu”. Identitet(i), ur. Halpern K., Ruano-Borbalan, K., 295 – 312, Beograd: Cliо.

  Gellner Ernest. 1983. Nations and nationalism. New York: Cornell University Press.

  Hall, Stuart. 1996. “The Question of Cultural Identity”. Modernity: An Introduction to Modern Societies. Eds. Hall, Stuart, Held, David, Hubert, Don and Thompson and Kenneth Mass, 595–634, Oxford: Blackwell Publishers.

  Hearn, Jonathan. 2006. Rethinking nationalism: a critical introduction, Basingstoke and New    York: Palgrave Macmillan.

  Hobsbawm, Eric J. [1990] 1992. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality Cambridge: Cambridge University Press.

  Hobsbawm, Eric J. 1996. “Ethnicity and nationalism in Europe today”. Maping the nation, (Ed.) Gopal Balakrishnan, 255–266, London, New York: Verso.

  Hol, Stjuart. 2001.  „Kome treba ‘identitet’?”. Reč. 64 (10): 215–233. Beograd: Fabrika knjiga.

  Kordić, Snježana. 2010 „Ideologija nacionalnog identiteta i nacionalne kulture”. U čast pera Jakobsena, ur. Ajdačić Dejan, Lazarević Di Đakomo, Persida, 225– 239, Beograd: Slovo Slavia.

  Martin, Denis-Constant. 1995. The choices of identity, Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture, 1:1, 5–20, DOI: 10.1080/13504630.1995.9959423

  McCrone David and Frank Bechhofer. 2015. Understanding National Identity. Cambridge: Cambridge University Press.

  Mežnarić, Silva. 1998. „Bivanje nacijom danas”. Nacija, zamišljena zajednica, Beograd: Plato.

  Radenović, Sandra. 2006. „Nacionalni identitet, etnicitet, (kritička) kultura sećanja”. Filozofija i društvo 3/2 Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

  Reisigl, Martin 2018. “The Discourse-Historical approach.” The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies, ed. John Flowerdew and John E. Richardson, 44–59. Oxon and New           York: Routledge.

  Renan, Ernest. [1893] 2018. New York: Columbia University Press.

  Smit, Antoni D. 1998. Nacionalni identitet. Beograd: Biblioteka XX vek.

  Storm, Eric. 2018.  “A New Dawn in Nationalism Studies? Some Fresh Incentives to Overcome Historiographical Nationalism”, European History Quarterly (48:1), 113–129. Sage        Publication.

  Tijes, Ana Mari. 2009. „Kulturna proizvodnja evropskih nacija”.  Identitet(i), Ur. Halpern K., Ruano- Borbalan, K , 298–309, Beograd: Cliо.

  Wodak, Rut. 2001. “The discourse-historical approach”. Methods of Critical Discourse Analysis, Eds. Wodak, Ruth, Michael, Meyer, 63 –94 London: Sage Publications.

  Wodak, Rut. 2002. “Fragmented identities: Redefining and recontextualizing national identity”, Politics as Text and Talk, Analytic approaches to political discourse, Eds. Paul Chilton, Christina Schäffner, 143–169, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

  Wodak, Rut. 2006. “Discourse-analytic and socio-linguistic approaches to the study of             nation(alism)”. The Sage handbook of nationsand nationalism Eds. Delanty, Gerard. & Kumar, Krishan, 104–117 London: Sage.

  Wodak, Ruth and Markus Rheindorf.  2022. Identity, Politics, Past and Present. Exeter: University of Exeter Press.

  Wodak, Ruth, de Cillia, Rudolf., Reisigl, Martin. & Liebhart, Karin. [1999]  2009. The Discursive construction of national identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.

  Wodak, Ruth.  [2009] 2011. The Discourse of Politics in Action.  New York:  Palgrave Macmillan.

периодика НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС 3/2023 3/2023 УДК 323.1(497.11) 23-46