Izaberi jezik:
Tema broja

OGLEDI I STUDIJE

BUDŽETSKI DEFICIT, JAVNI DUG I KRIZA FINANSIRANJA JAVNOG SEKTORA

Sažetak

Fiskalna politika u okviru makroekonomske politi­ke, uz monetarnu politiku, u savremenoj ekonomskoj politici postala je osnovna poluga izabranih ciljeva razvoja i stabilizacije. Fiskalni sektor svojim prihodima, rashodima, javnim dugom, kamatama na dug, emisijom novca i kredita za pokriće budžetskog deficita i dr. postao je najsnažnija poluga razvoja, raspodele, stabilizacije, ali i oštrih sukoba inte­resa oko preraspodele budžetskih sredstava. Budžet i budžetska politika u poslednjim godinama su u središtu interesa javnosti, ali i velike glavobolje organa zaduženih za budžetsku politiku, posebno od početka nove svetske finansijske (i naše) krize. Uz praćenje koliko država stvarno opterećuje BDP svojom (uglavnom neproizvodnom i socijalnom) potrošnjom, pa do kontroverzi koliko je javna potrošnja izvor nestabilnosti privrede i neproizvodno opterećenje i gušenje poslovnog (preduzetničkog, privrednog) sektora. Narastanje deficita budžeta u poslednje tri godine, uz pravu eksploziju deficita, izbacili su opšti zahtev za smanjivanjem deficita, javne potrošnje, posebno ličnih i socijalnih izdataka, ali i velike dileme gde i kod kojih poreskih instrumenata povećati prihode, a da to ne ugrozi razvoj i standard stanovništva. Problem na koji ovde želim da ukažem jeste stvarna visina deficita konsolidovanog budžeta, zvanični deficit i sistem finansiranja deficita, ali i na ogromne probleme koji će nastati u sledećim godina­ma u budžetskoj politici. Kriza javnih finansija se kumulira već niz godina sa sve većim budžetskim de­ficitom i dominantno eksternim finansiranjem budžetskog deficita.

Ključne reči:

Reference

  1. Богоев, Ксенте: Фискална политика, Скопље, 1964.
  2. Buchanan, M.J.: Public Debt and Capital Formation, Francisco, Cal. 1996.
  3. Група аутора: Јавне финансије Савремена фискална теорија и по­литика, БПШ, Београд, 2008.
  4. Група аутора. Функционалне јавне финансије, Јантар, Београд, 1998.
  5. Lerner, A.: Fiscal Theory and Policy, Homewood, 2004.
  6. MMF, Government Finantial Statistics, Yearbook, 1990-2009.
  7. Мусграве, Р.: Теорија јавних финансија, научна књига, Београд, 1973.
  8. Министарство финансија Србије: Билтен јавних финансија, бр. 12,
  9. Народна банка Србије: Статистички билтен бр. 12, и бр. 2, 2012.
  10. Народна банка Србије: Извештај о јавном дугу, фебруар 2010. и 2011.
  11. Народна банка Србије: Извештај о инфлацији, 2009-2012. године.
  12. Перић А.: Јавна потрошња и привредна равнотежа, Економска мисао, бр. 2, 1978.
  13. Потић, М.: Терет јавних дугова, Берза бр. 7,
  14. Радосављевић, С.: Буџетски дефицит и јавни зајмови као инструменти економске политике, Финансије, бр. 5-6,
  15. Раичевић, Б.: Фискални систем и фискална политика Србијеу новим условима, Економска мисао, бр. 1,
  16. Савин, Д.: Фискална политика и буџетски дефицит, МАП, Институт економских наука, Београд, бр. 11,
  17. Стиглитз, J.: Економија јавног сектора, Економски факултет, Београд, 2004.
  18. Живковић, H.: Јавни дуг и буџетско дефицитарно финансирање, Финансије, бр. 9-10,
PERIODIKA Politička revija 2/2013 УДК: 336.1/.5(497.11) 207-226
ç