Изабери језик:

Вања Проданић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Министарство одбране, Влада Републике Србије

периодика

ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

Истраживање у оквиру овог рада представља покушај да се кроз анализу садржаја литературе и докумената, као основне емпиријске методе којом се аутор служио у току писања рада, ближе опише како функционише мировна компонента Уједињених нација, са фокусом на учешће људских и материјалних ресурса од стране Републике Србије. Проблем истраживања је анализа постојећег ангажовања припадника Министарства одбране и Војске Србије, Министарства унутрашњих послова и Министарства правде у мултинационалним операцијама Уједињених нација, затим правни оквир, значај и ризици ангажовања мировних капацитета Републике Србије под окриљем Уједињених нација. Научни циљ истраживања је пружањe доприноса у виду препорука доносиоцима одлука по питању ангажовања, пре свега војних капацитета Републике Србије, у оквиру политике кризног управљања Уједињених нација, док је практични циљ дескрипција и објашњење постојећег стања и међусобног односа испитиваних феномена. На основу резултата добијених емпиријским истраживањем изведени су одређени закључци у вези са квалитетом, правним оквиром и значајем ангажовања припадника Министарства одбране и Војске Србије, Министарства унутрашњих послова и Министарства правде у оквиру мировних мисија Уједињених нација и дате конкретне препоруке и предлози за квалитативно и квантитативно унапређење тог концепта у оним сегментима његове примене у којима су уочени недостаци или недоречености. Резултати овог истраживања могу да буду од користи како доносиоцима одлука, тако и грађанима да потпуније, ефикасније, квалитетније и свеобухватније приступе сагледавању проблематике ангажовања мировних капацитета Републике Србије под окриљем Уједињених нација.

ç