Изабери језик:

Татјана Јованић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Београду

периодика

НАЧЕЛО ПАРТНЕРСТВА КАО ИЗАЗОВ РЕГИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ

Као једно од основних начела кохезионе политике ЕУ, начело партнерства се од његовог увођења 1988. године значајно проширивало и продубљивало. У преговорима о регионалној политици оно данас представља један од захтева који се постављају пред земље кандидате за пријем у ЕУ. Начело партнерства подразумева одговорност државе чланице да приликом израде кључних докумената у програмима коришћења фондова, избору пројеката, њиховом спровођењу, надзору и евалуацији органи јавне власти остваре блиску сарадњу са регионалним и локалним органима власти, економским и социјалним партнерима, као и да развију структуре координисаног колективног управљања. У раду се прво указује на теоријске основе начела партнерства и управљања на више нивоа, представља начело партнерства као захтев нормативног оквира Европске кохезионе политике, да би се потом у кратким цртама представили основни елементи регионалне политике Србије и указало да ово начело није формално препознато у Закону о регионалном развоју и недостајућим стратешким документима.

ç