Изабери језик:

Свјетлана Нинковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ЗЛОСТАВЉАЊЕ УЧЕНИКА И УЛОГА СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА У ШКОЛИ

У раду су наведена теориjска схватања релевантна за проблем који се истражује, тачније, теоријска схватања злостављања дјеце уопште и у школи, са посебним освртом на злостављање ученика и улога социјалног радника у школи. Када је ријеч о злостављању дјеце у школи, што је у фокусу и нашег истраживања, можемо издиференцирати:- међувршњачко злостављање - злостављање ученика од стране одраслих. У том циљу сагледали смо ставове и мишљења ученика, родитеља и наставника о различитим облицима психолошког, физичког и сексуалног злостављања ученика. Такође, смо настојали сазнати реакције одраслих на наведене појаве као и повјерење наставника и родитеља у одјељенске старјешине и стручну службу школе, квалитет односа наставник-ученик као и задовољство ученика и родитеља школом.Циљ истраживања је емпиријско неекспериментално испитивање мишљења, ставова и процјена ученика, наставника и родитеља о присутности различитих облика злостављања ученика основних и средњих школа, Испитивањем су обухваћени: - ученици седмих и осмих разреда у основним и другог и трећег разреда у средњим школама (1881 испитаник), - родитељи испитиваних ученика (1712 испитаника), - цјелокупно наставно особље у школама (1355 испитаника) За потребе овог истраживања, односно за доказивање посебних хипотеза, кориштене се скале процјене Ликертовог типа. Дио приказаних резултата нашег истраживања нас упућује на закључак да стручна служба школе има огроман допринос у васпитно-образовном процесу. Нажалост, мали број социјалних радника је запослено у основним и средњим школама у Републици Српској. У наредном периоду потребно је активније радити на промовисању и унапрјеђењу социјалног рада у школи.

ç