Изабери језик:

Соња Б. Драговић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад.

периодика

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ЈАЧАЊЕ НАЦИОНАЛИЗМА У МУЛТИКУЛТУРНИМ ДРУШТВИМА

Глобализација је процес у савременом друштву који, релативно, дуго траје и битно мења одлике и навике друштва, не само потрошачке већ и културне. Од самог почетка па све до данас главни циљ овог процеса је уклањање граница, стварање јединственог тржишта па самим тим и нестанак националних држава какве познајемо. Међутим, оно што се дешавау стварности је сасвим супротно. Процес глобализације је проширио свој утицај, па поред економије утиче и на друге обла­сти друштвеног живота. Тако проширени утицај глобализације на државе изазива супротан ефекат и долази дo јачања национализма, посебно у развијеним мултикултуралним државама. Рад је састављен из 3 поглавља. Први део се бави карактеристикама проце­са глобализације, други део се бави савременом државом, а трећи део буђењем национализма. Овај рад има за циљ да одговори на питање да ли ће процес глобализације довести до нестанка држава као друштвено-политичких заједница или ћe довести до њиховог прилагођавања савременим условима. Методолошки приступ: у раду су кориштени методи анализе и синтезе, методи индукције и дедукције и ме­тод анализе садржаја.

ç