Изабери језик:

Снежана Д. Поповчић-Аврић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за економију, финансије и администрацију, Београд.

периодика

ПРИСТУПАЊЕ СРБИЈЕ СВЕТСКОЈ ТРГОВИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Успостављање нове техно-економске парадигме светске економије и интензивирање процеса глобализације као њеног доминантног феномена, иницирало je стварање новог светског трговинског система. Валоризација могућих ефеката oд увођења новог светског трговинског система на динамизирање раста међународне трговине и на промоцију повећања светске привреде, заснива се не само на стварању повољнијег институционалног амбијента већ и у успешнијем превазилажењу асиметрије у процесу либерализације светске привреде као и у превазилажењу специфичних неравнотежа у процесу укључивања појединих земаља у међународне трговинске токове. Због тога, за многе учеснике у светској трговини, а посебно за мање развијене земље дилема о начи­ну спровођења мера за либерализацију установљених оснивањем Светске трговинске организације, а да у исто време штите легитимне интересе својих сопствених економија уз обезбеђивање динамичног раст, постаје од кључног значаја. Кључни фактор за успостављање компатибилности са међународним економским окружењем за српску привреду јесте избор оптималне спољнотрговинске стратегије коja би омогућила равнотежу између либерализације и заштите домаће привреде као и повољнији приступ међународном тржишту а у констелацији са новим мултилатералним трговинским системом. Шта више, спољна оријентација, оличена кроз политику промоције извоза, je осиовна парадигма просперитетног економског раста земље, као и неопходан корак у правцу проналажења одговора за знатно измењен међународни трговински амбијент заједно са новонасталим околностима унутар домаћег тржишта. Рад ће се састојати из четири дела. У првом делу биhe речи о измењеном међународном трговинском амбијенту, потом ће други део бити посвећен Светској трговинској организацији као кључној институцији новог међународног трговинског система. У трећем делу рада биће анализирана Светска трговинска организација кроз основне процесе њеног развоја u услове које земље кандидати морају дa испуне дa би постале пуноправне чланице. Последњи део paдa ћe ce бавити условима приступања Србије y Светску трговинску организацију, оценом докле се стигло у том процесу уз закључна разматрања аутора колика je важност поменутог чланства за Србију.

ç