Изабери језик:

Сања Лазаревић Радак

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за политичке студије, Београд.

периодика

ЕВРОПА ПРЕД ПОЛИТИЧКИМ ОГЛЕДАЛОМ

Приказ књиге: Vukasović, Dejana. 2020. Constructing a (EU)ropean Identity. The Balkans and the Western Balkans as the Other. Beograd: Institut za političke studije, str. 194.

периодика

SPACE AND PLACE OF THE BALKANS: A GEOCRITICAL PERSPECTIVE

The literature that explores the representations of the Balkans is based on the assumption that the Balkans were constructed, imagined or invented. This claim is usually accompanied by the attempts to highlight the discrepancy between physical and imaginary geography and to point out the gap in semantics between the Balkan Peninsula and the Balkans. While the first one functions as physical geography, the other one refers to a place populated by representations, rather than people. Following the trend of linguistic and spatial turn, they hold the binary logic that insists upon the duality of the spatial. Some of the most important studies in this field can be read and interpreted as another in a series of texts about the Balkans. Thus, the aim of this paper is to: 1. Point out the places and passages where academic discourse on the Balkans separate physical and symbolic geography; 2. Highlight the political implications of this approach; 3. Suggest a geocritical aim that provides a sort of ballance between the material geography („real“) and imaginary spaces.

периодика

ЗАПАДНИ БАЛКАН КАО PUER AETHERNUS: ПРИЛОГ ЧИТАЊУ ЈЕДНОГ МИТА

Пoврaтaк нa мoдeрнистичкe тeoриje, oбoгaћeнe пoстмoдeрним искуством и мeтoдoлoгиjoм, oмoгућиo je Дaрeну Кeлсију (Darren Kelsey), синтeзу критичкe aнaлизe дискурсa, тeoриja рeпрeзeнтaциje и тeoриje o aфeктивнoм квaлитeту митoлoгиje. Из ове синтезе произашли су иновативни закључци у вeзи сa нaчинимa нa кoje у сфeри пoлитичкoг функциoнишу митске матрице. На основама прeтпoстaвкe o међузависности jeзикa, рeпрeзeнтaциje, афекта и пoлитичкoг митa, у раду се aнaлизирaју употребе репрезентација о младости oд 19. вeкa дo дaнaс, нa (Зaпaднoм) Бaлкaну. Циљ рада је издвајање елемената дискурса који, укључeни у сфeру идeoлoшкoг, постају константа у оквирима истoриje сeћaњa, лeгитимизaциja прoшлoсти и кoнструисaњa/имaгинирaњa будућнoсти. Реч је о афективној митoлoгиjи puer/puella aethernus која се с oбзирoм нa свojу сaдржajнoст прилaгoђaвa, кaкo истoриjскoм тaкo пoлитичкoм кoнтeксту.

периодика

ДЕКОНСТРУИСАЊЕ СРБИЈЕ: ОД ПОСТКОЛОНИЈАЛИЗМА ДО ПОЛУПЕРИФЕРИЈЕ

Постављајући Србију у референтни оквир Балкана, дајем напоредни приказ теорија у које је овај део света био постављан и указујем на специфичности позиције коју Србија, у овом контексту, заузима. Приказ теорија прати промишљање пропуштених и искоришћених прилика за смештање Србије и Балкана у оквире постколонијалне критике и теорије полупериферије.

ç