Изабери језик:

Младен Перић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Нови Сад.

периодика

ЕТИКА „ЛЕШИНАРСКОГ“ ИНВЕСТИРАЊА

Инвестирање у хартије од вредности проблематичних компанија представља једну од стратегија структурирања инвестиционог портфолија која постаје све популарнија. Проблематичне хартије од вредно­сти представљају широк спектар дужничких и власничких финансијских инструмената компанија које су искусиле неликвидност или су поднеле пријаву за банкротство. Данас постоје бројне бизнис шансе које се рађају из Њорпоративних банкротстава. Индивидуе и институције могу куповати имовину, одређене уговоре, фузионисати се са дужником и сачувати опорезиви приход, шпекулисати са дужниковим обавезама, остварити накнаде по основу одређених услуга и остварити капиталне добитке. Такви инвеститори познати су под именом “инвеститори лешинари” (vulture investors). Током историје они су као и корпоративни преузимачи били изложени бројним критикама у погледу моралног и етичког утемељења њихових акција. Важно је истаћи да „инвеститори лешина­ри“ заснивају своје акције на законима који регулишу области банкротства и стечаја, тако да оно што они раде је у сваком случају легално, али се поставља питање колико је то морално и етично. Узимајући у обзир изложене аспекте, у овом раду је дефинисан фе­номен „лешинарског инвестирања“, образложене су најчешће моралне дилеме које се појављују при таквом инвестирању и дефинисане основне чињенице које го­воре у прилог „лешинарском инвестирању“.

 

ç