Изабери језик:

Љубомир Кљакић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

ЗАЧАРАНИ СВЕТ Критика контролисане перцепције (I)

Колико данас знамо, свест са својим многобројним облицима, са својом још неодгонетнутом природом и непознатим својствима, најсложенија је појава познатог универзума, оне најсложеније структуре коју делимично познајемо. Наиме, од свих појава за које знамо на скали од минус бесконачног (- ∞) до плус бесконачног (+ ∞), у видљивом и невидљивом делу универзума, свест је она једина појава која поседује и потенцијал да аутономно сазнаје и репродукује ову целину простор-времена. Или да је, исто тако аутономно, доводи у питање, пориче, нарушава њене принципе, нештедимице експлоатише и уништава.

периодика

МЕТА-ПРОСТОР КРИЗЕ И МЕТА-ПОЛИТИКА ОБЕСПРАВЉЕНИХ

У раду се тематизују општа својства драматичне структурне кризе светског (капиталистичког) система под комплексним претпоставкама политичке економије његове текуће историјске демисије (последњи циклус последње кризе, крај капитализма), а нарочито се тематизује хијерархијска структура обрасца, матрице, matrix-а моћи, доминације, поробљавања, експлоатације и неједнакости светског (капиталистичког) система (светски поредак корпоративне олигархије, поредак плутократије, плутономија, поредак корпоративне дистопије) са његовим инструментима безпоштедног класног рата против човечанства, његовом „природном“ и „вечном“ поделом планетарне географије на „центар“, „периферију“ и „полупериферију“, поделе на „господаре човечанства“ (Адам Смит, 1776) и све остале, као општих „последица“ таквог „стања“ ствари. То је мета-простор кризе, односно епохалне промене чији смо савременици, четврти у познатој историји. Следствено, у раду се представља снажна аргументација у прилог залагања за мета-политику обесправљених, као залагање за неодложно конципирање алтернативе/ алтернатива оваквом „стању“ ствари и њиховој динамици. А то значи да се за мета-политиком обесправљених трага изван владајућег поретка планетарне дистопије, изван његовог обрасца, матрице, matrix-а и инструмената који га репродукују и одржавају. Реч је о трагању за изласком из кризе. Конципирање мета-политике обесправљених полази од открића да се, у капитализму, стварни односи зависности (са свим њиховим облицима) јављају „тако… да индивидуама сад владају апстракције“, при чему је показано и то да је „апстракција или идеја само... теоријски израз оних материјалних односа који над њима господаре“ (Карл Маркс, 1857). Отуда је знање – целокупно знање света – оно без чега трагање за делотворном мета-политиком обесправљених није могуће. Ово је од виталног значаја за 99% човечанства, што значи за све потчињене, доминиране, експлоатисане, обесправљене, споља и изнутра колонизоване актере светског (капиталистичког) система, укључујући, разуме се, и све споља и изнутра колонизоване, потчињене, доминиране, зависне и експлоатисане земље и народе.

периодика

КРИЗА - Историјска демисија светског система и српска криза. Милитаризација светских послова и светски корпоративни поредак. Преиспитивање.

У раду се разматрају структурална својства светске транзиционе кризе која је карактеристична за период текуће историјске демисије светског (капиталистичког) система. Својстава кризе у неком локалном случају, овде у случају српског друштва и државе, као и у случају светског друштва уопште, испитују се и осветљавају компаративно. Анализа је показала да су структурална својства кризе идентична у оба случаја - приватизација друштвеног богатства без преседана у досадашњој историји, глобализација беде, милитаризација, корпоративни поредак, његова империја и империјализам... У закључку, аутор се залаже за критичко преиспитивање идеолошких, институционалних и структуралних матрица на којима се заснива поредак светске кризе.

периодика

ЕВРОПСКА УНИЈА КАО „МЕКА” ИМПЕРИЈА И СРБИ

Посебни „пост-конфликтни“ случајеви Републике Српске и Републике Србије, као и њихове перспективе у ближој и даљој будућности, сагледавају се из перспективе актуелног историјског контекста. Њега je пресудно профилисала историјска демисија светског система и структурална криза високе акцелерације која тај процес прати. Под овим општим претпоставкама, начела и установе нововековне републике и демократије суспендовани су, програм корпоративне дистопије постао je доминатан, а савремена полити­ка трансформисала се у феудалну. Актуелна доктрина Четврте генерације ратовања представља идеолошки оквир овог процеса и његову легитимацију. У светским пословима, већ je постављена империјална хијерархија моћи новог феудалног поретка интегрисана структура глобалне моћи коју с једне стране демонстрирају САД као „тврда“ империја, а са друге ЕУ као „мека“ империја. У таквом поретку, рат je континуирано стање. Зато савремени истраживачи актуелно учешће САД и ЕУ у светским пословима препознају као „стање“ перманетног рата Четврте генерације који самопроглашене „вође човечанства“ воде против остатка света, укључујући овде и рат против грађана самих САД и ЕУ. Овде имамо посла са узорним случајем дословне примене доктрине милитаристичке „нове либералне империје“ и „новог либералног империјализма“ у њеном изворном идеолошком облику. Као доктрина која је имала да после тзв. „хладног рата“ 1989-1990, идеолошки легитимише праксу доминације, субјугације, перманентног светског рата и унилатералне примене силе у светским пословима, доктрина милитаристичког „новог либералног империјализма“ и „но­ве либералне империје“ представља оквир унутар кога се данас профилишу институције и политике ЕУ као «меке» империје. Овде се то показује кроз критичко осветљавање док­трине „новог либералног империализма“ и „нове либералне империје“ у њеном изворном облику - рад Роберта Купера и других, нарочито улога Тонија Блера.

периодика

СВЕТСКА КРИЗА ИДЕЈÂ - Концептуални оквир једног теоријског модела

Аутор заступа становиште да су светска криза идejâ и општа светска криза два специфична, узајамио међузависна, облика јединственог и целовитог тока ствари, одиосио светске транзиционе кризе коју je пре четрдесет година отворио процес историјске демисије (досадашњег) светског система. Начелни аргументи који су изложени у прилог тог става представљају концептуални оквир теоријског модела светске транзиционе кризе (светски систем и ритам његове историчности) на коме, и у оквиру кога, аутор заснива властиту стратегију истраживања.

периодика

ИМЕНОВАЊЕ ЈЕ МОЋ - Светски поредак корпоративне дистопије и његов језик као средство потчињавања

У раду ce разматра политичка функција u унутрашњи смисао употребе појмова „Југоисточна Европа“, односно „Западни Балкан“, за преименовање простора који се са својим становништвом од 1918. до 2003. самоидентификовао и међународно-правно био признат, познат и препознаван под именом „Југославија“. Представљају се аргументи y прилог закључка дa je реч о инструментима доминације и субјугације које савез „либералног империализма“ САД-ЕУ користи за потврду и одржавање конверзије идентитета тог про­стора и његовог становништва из идентитета активног субјекта на сцени светских послова у идентитет потчињеног и споља администрираног објекта.

периодика

ОПШТИ УМ - GENERAL INTELLECT КАРЛА МАРКСА И КЛАТНО УМБЕРТА ЕКА У СВЕТУ КОРПОРАТИВНЕ ДИСТОПИЈЕ

У раду се разматра актуелност концептa „општи ум, general intellect“ Карла Марксa (Основе критике политичке економије, 1857-1858) унутар текуће историјске демисије светског (капиталистичког) система, односно „краја капитализма“. Већ четрдесет година тај процес се одвија у складу са Марксовим открићем да „капитал... ради на свом властитом укидању као облик који господари производњом“. „Крај капитализма“, односно историјска демисија светског (капиталистичког) манифестује се, с једне стране, као светски поредак корпоративне дистопије, а са друге, истовремено, као Четврта револуција света. Централну улогу у овом склопу догађаја има „општи ум, general intellect“ Карла Маркса.

ç