Изабери језик:

Гордана Н. Марчетић Радуновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Градски центар за социјални рад у Београду, Одељење Сурчин

периодика

ЕВАЛУАЦИЈА ЗАДОВОЉСТВА ВОЛОНТЕРА ПСИХОДРАМСКИМ ГРУПАМА “ПОМОЋ ПОМАГАЧИМА“

Циљ рада је да прикаже резултат евалуације задовољства волонтера психодрамским групама “Помоћ помагачима” (ПП) у програму “Старији брат, старија сестра” (СБСС). Програм СБСС је програм спољне подршке деци у којем један волонтер студент, кроз успостављен трајни негујући однос и интеракцију, детету пружа психосоцијалну помоћ током периода од 20 месеци. ПП представљају групу активности психо-социјалне подршке волонтерима на програму СБСС. Психодрамски сусрети се одвијају просечно једном у два месеца у трајању од 2,5 сата, а примењује се метод рада са групом. ПП је заснован на теоријама и перспективама: превенција викаријанске трауме и синдрома изгарања, перспектива социјалног рада у успостављању позитивног односа са клијентом, теорија осећајног везивања, перспектива снага, теорија о менторском раду, антипочињавајућа и антидискриминативна перспективе. Подаци о задовољству корисника ПП и појединим аспектима ПП прикупљани су на основу одговора волонтера у Завршном извештају. У евалуацији је учествовало 33 волонтера програма СБСС. На скали од 1 до 10 оценили су услугу просечном оценом 9,26 за сва четири циклуса. Појединачно посматрајући сваки циклус: први циклус са 9.8, други са 9.7, трећи циклус са 7.9, четврти са 9.3. Најважније им је Подршка групе и Размена искуства. Највише предлога је било да сусрети буду чешћи, редовнија посећеност волонтера и боља усклађеност термина група са обавезама волонтера.

периодика

УСЛУГА „ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ“ И ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА И САРАДНИКА УСЛУГОМ

Циљ рада јесте да прикаже основну перспективу и принципе пружања услуге „Привремено становање“ за младе који напуштају заштиту и резултате евалуације задовољства корисника и сарадника услугом за период од 2011. до 2013. године. Испитивање је реализовано у јуну 2013. године. У сврху евалуације задовољства корисника и сарадника услугом, коришћени су упитници посебно конструисани за потребе испитивања. У испитивању је учествовало укупно 11 корисника услуге, 5 стручних радника Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду и 24 стручна радника ГЦСР. У анализу података нису укључени подаци добијени од представника ГЦСР Одељења Чукарица, јер нису имали искуство у заштити, што је био један од принципа за учешће у испитивању. Резултати евалуације говоре о томе да ова услуга користи младима у њиховом осамостаљивању и да су стручни радници задовољни сарадњом са стручним тимом пружаоца услуге. Испитивање је дало смернице за даље унапређење услуге: потребно је обезбедити довољан број броја саветника за осамостаљивање, унапредити затим непосредан рад са младима, нарочито у делу пружања психолошке подршке, едукације о практичним животним вештинама и запошљавања, и унапредити систем евалуације квалитета услуге „Привремено становање“.

ç