Изабери језик:

Горан Тепшић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Faculty of Political Sciences, University of Belgrade

периодика

СРПСКО ДЕМОКРАТСКО ПИТАЊЕ: ИЗМЕЂУ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ И МЕЂУНАРОДНОГ ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМА

Аутор се у овом раду бави демократском транзицијом и њеним крајњим циљем и основным мерилом успешности универзалним моделом либералне демократије. Он анализира нормативны детерминизам овог модела који и у свом процедуралном облику садржи изражену вредносну, тј. идеолошку компоненту. Овакво одређење, наметнуто од стране Запада, односно САД и ЕУ, стекло је политички и академски монопол и довело до тога да се сви остали облици политичких режи­ма прогласе недемократским, тј. ауторитарним. Међутим, либерална демократија се у постсоцијалистичким земљама и осталим „новим демократијама” свела на Шумпетеров (Joseph Schumpeter) концепт компетитивног елитизма, због чега je В. Робинсон (William Robinson) и одређује као „демо­кратију ниског интензитета”, чији je основни циљ да очува неолибералну економију и хегемонију транснационалне класе и капитала, као и да спречи даљу демократизацију и масовније учешће грађана у политици. Основна хипотеза овог рада јесте да политичка култура није кључна препрека демократизации у Србији, вeћ међународни „демократски” интервенционизам.

ç