Изабери језик:

Дејан Радиновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА РАЗВОЈ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА: СЛУЧАЈ СРБИЈЕ

Глобализација као незаустављиви мултидимензионални процес који прожима све сегменте живота несумњиво утиче и на образовање. Национални образовни системи су пред изазовом сталних промена и прилагођавања све вишим стандардима настајућег глобалног система образовања инкорпорираног у глобално тржиште рада. Глобални систем образовања саставни је део друштва и економије знања, и то не само као припрема за улазак у свет рада, већ и као логистичка база за константно усавршавање и допуњавање знања. У сложеним околностима глобално спојеног време­на и простора, и убрзаног живљења као пратеће последице, нови историјски тренутак тражи исто тако брзе одговоре на проблеме који се неминовно јављају. Како се ти одговори више не могу пронаћи у националним оквирима, већ се морају тражити транснационално, интернационализација деловања и размена информација око научних достигнућа укључивањем у глобалну мрежу друштва знања, уз стално јачање сопствених капацитета, стога је циљ свих националних образовних система, укључујући и образовни систем Републике Србије. Основни циљ рада је да поред анализе глобалних трендова у сфери образовања предложи начине којима српски универзитети треба да одговоре на даља кретања у оквиру процеса глобализације и како да се развијају у корак са њима. Уз предлоге за превазилажење постојећих пробле­ма и препознавање могућих будућих проблема који ће пратити развој универзитетског образовања у Србији, у раду се разматрају перспективе и позиција српске „индустрије знања“ у глобалним оквирима.

ç