Изабери језик:

Дејан Костић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, Београд.

периодика

ЕВРОПСКИ КОНЦЕПТ РЕШАВАЊА РАДНИХ СПОРОВА

У раду се анализирају системи решавања радних спо­рова у Европи и то пре свега механизми за судско и алтернативно (мирно) решавање спорова, док решавање радних спорова употребом силе (штрајк, лока­ут, пикентинг и бојкот) није било предмет разматрања. Посебна пажња је посвећена правним системима са дугом традицијом и развијеним механизмима, како за класично судско, тако и за алтернативно решавање радних спорова. Међутим, нису запостављени ни правни системи (у које спада и Србија) у којима ефикасност решавања радних спорова још увек није на до­стигнутом европском нивоу. Како у прву групу држава углавном спадају државе чланице Европске Уније (изузетак је Швајцарска), а у другој државе кандидати, неминован је закључак да ће увођење ефикасних мето­да за решавање радних спорова бити, ако не формалан оно бар неформалан услов за даљи поступак придружења.

ç