Изабери језик:

Андрија Младеновић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Центар за европске политике

периодика

ПОТРЕБА ИЛИ ЛУКСУЗ: СЕКСУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ

Последњих неколико година, сексуално образовање као тема готово је ишчезло из јавног дискурса због чега истраживање и полази од питања да ли је Србији одређени вид сексуалног образовања уистину неопходан. Сексуално образовање није концепцијски једнозначно и може подразумевати читав низ различитих вредносно условљених програма због чега одговору на ово питање претходи анализа упоредне праксе и резултата имплементације различитих програма сексуалног образовања у државама широм света. Упркос недовољном броју систематичних и методолошки исправних студија, налази показују да су програми сексуалног образовања ефикасни и делотворни док тзв. програме свеобухватног сексуалног образовања издвајају као најкорисније. Ситуација у области репродуктивног здравља и породичног планирања у Србији, јако је неповољна и у неким аспектима алармантно лоша што је препознато и од стране законодавца који је нормативни оквир уредио тако да допушта, а у неким случајевима и предвиђа увођење сексуалног образовања у школама. Иако се у претходном периоду у Србији не може идентификовати много иницијатива у погледу увођења сексуалног образовања, чињеница је и да су те малобројне иницијативе чешће привлачиле негативнe реакције разних друштвено-релевантних актера. Коначно, анализом могућности и изазова у сврхе имплементације сексуалног образовања, рад пружа и конкретне препоруке за његово увођење.

ç