Ана Ђурђевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Goldsmiths, University of London, Social, Therapeutic and Community Studies, UK

периодика

АНАЛИЗА НОРМАТИВА И ПРАКСЕ СПРЕЧАВАЊА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА У СРБИЈИ

Родно засновано насиље се сматра једним од најраспрострањенијих и најдрастичнијих облика кршења женских људских права и нарушавања људског достојанства и један је од најчешћих појавних облика дискриминације над женама. Овај рад има за циљ да представи скуп међународно преносивих стандарда важних за праксу превенције и третмана жена погођеним партнерским насиљем и да анализира националне документе и смернице за поступање релевантних институција у случајевима насиља над женама. Основна хипотеза рада је да усвајање и ратификовање међународних конвенција, између осталих и Конвенције о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, представља иницијални корак ка остварењу принципа нулте толеранције на насиље и интегрише овај принцип у националне политике које су кључне за развој друштва. Овај рад указује да у Републици Србији постоји правни и институционални оквир за спречавање насиља над женама, али да стратешке мере и закони нису довољно делотворни, односно свеобухватни и координирани у заштити жена од свих видова насиља.

ç