Изабери језик:

Предраг Димитријевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Нишу

периодика

УПРАВНО-СУДСКА ЖАЛБА У УСТАВНО-ПРАВНОЈ ТРАДИЦИЈИ НА ПРОСТОРУ СРБИЈЕ И DE LEGE FERENDA

Институција административног (управног) спора има своје корене у српској и југословенској уставно-правној и управно-правној традицији. Институт жалбе у управном спору осликавао је уставно-правне тенденције ограничавања извршно-управне власти оличене најпре у монарху, а касније у колегијалном органу (Влада, Извршно веће), у правцу заштите права појединца као увек „слабије” странке у спору о законитости аката управних органа власти. Питање се чини актуелним и данас, с обзиром да Устав Републике Србије (2006) у делу у коме регулише људска и мањинска права и слободе, право на жалбу регулише као једно од основних људских права којим појединац остварује право на једнаку правну заштиту и право на правно средство у поступку пред органима јавних власти који одлучују о правима и обавезама и на праву заснованим интересима сваког појединца. Могућност појединца да своја права заштити у случају њихове повреде од стране органа јавне власти, прави је показатељ демократских капацитета једне државе и њених институција, као и вредносне оријентације друштва у целини.

периодика

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНОМ УПРАВОМ

Један од највећих изазова за развој јавне управе представља унапређење система стратешког планирања. Свака управна активност започиње планирањем. Стратегија је начин, план активности и представља један од главних метода како би се најпре дошло до остварења одређеног циља. Стратешко планирање подразумева четири основна процеса: скенирање околине, формулисање стратегије, примену стратегије и вредновање и контролу. Одговорност за стратешко планирање у формалном смислу пада на носиоце политичке власти (политичке функционере). Стратешко планирање резултат је заједничког деловања различитих актера у управној организацији. Политички лидери и функционери одређују општи смер, финансијски оквир и врше политички надзор над организацијом, а управа анализира стање, разрађује опције, утврђује приоритете и обавља друге бројне послове којима се припрема реализација стратегије.

ç