Тема броја

ПОСЕБНО ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА СУОЧЕНЕ СА ДИСКРИМИНАЦИЈОМ, НЕПРАВИЧНОШЋУ И НЕЈЕДНАКОШЋУ ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ СТАНОВНИШТВА

ЗНАЧАЈ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА У ФУНКЦИОНИСАЊУ ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ ИЗ СПЕКТРА АУТИЗМА КОЈА СУ ОБУХВАЋЕНА ИНКЛУЗИВНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

Сажетак

Поремећај из спектра аутизма је неуроразвојни поремећај који се јавља на раном утзрасту и траје читав живот. Са етиолошког и феноменолошког стајалишта деца са аутизмом представљају комплексну групацију у популацији особа са сметњама у развоју. Поред едукације која се пружа деци са поремећај из спектра аутизма у оквиру образовног процеса, систем социјалне заштите препознао је услугу дневног боравка као услугу која адекватно утиче на на све аспекте развоја детета са потешкоћама. Циљ овог рада је испитати функционисање деце са поремећајем из спектра аутизма, која су актуелно у инклузивном образовању у односу на децу која су завршила образовни процес, анкетирањем стручних радника који су у непосредном раду са њима. Анкетирано је 54 стручна радника са 17 питања која су организована у три целине функционисања корисника током коришћења услуге дневног боравка: задовољство корисника током коришћења услуге, овладаност елементарним животним вештинама и овладаност социјалним вештинама.Резултати добијени овим истраживењем указују да стручни радници уочавају разлику у способности код деце која паралелно са образовањем користе услугу дневног боравака у односу на децу која право на ову услугу остварују тек по завршеном образовању. Такође резултати указују и да деца која истовремено са инклузивним образовањем користе услугу дневног боравка показују виши степен потребне подршке односно мању потребу за подршком. На темељу резултата овог истраживања може се закључити да остваривање права на услугу дневног боравка док се дете са поремећајем из аутизма школује, позитивно утиче и на квалитет њиховог живота.

кључне речи:

Референце

  • Закон о социјалној заштити, СЛ.галсник РС, бр.24/2011
  • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, СЛ.галсник РС, бр. 42/2013, 89/2018 и 73/2019, чл. 69.
  • Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите, СЛ.галсник РС, бр.4.
  • Правилник о пријему, премештају и отпусту коирнсика, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд, 2017.
  • Bouillet, D. (2019). Inkluzivno obrazovanje: odabrane teme. Zagreb
  • Đorđević, M., Glumbić, N., Langher, V.: Neki aspekti senzorne disfunkcije kod mladih osoba sa poremećajem iz spektra autizma, Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 18, br. 1. 43-61, 2019.
  • Gilberg C. Autism and pervasive developmental disorders. J Child Pszhol Pszchiatrz 1990; 31:99-119
  • Bujas Petković, J. Frey Škrinjar i suradnici: Poremećaji autističnog spektra, Školska knjiga, Zagreb, 2010.
периодика Социјална политика 1/2021 1/2021 УДК 364-53-056.36 57-77
ç