Изабери језик:
Тема броја

ПРАВО И ПОЛИТИКА

ЗНАЧАЈ И УЛОГА ПОЈЕДИНИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ

Сажетак

Иако међународна заједница дефинише корупцију као највећу безбедносну претњу данашњице због тога што повезује организовани криминал, прање новца, тероризам и друге безбедносне претње, борба против њених актера, поготово у случајевима када заузимају високе политичке функције, углавном се завршава у оквирима националног правосуђа. Међутим, постојање јединственог тржишта и слободног кретања роба, капитала и услуга „отвара” врата свим облицима корупције и даје јој неограничене могућности за ширење. Због тога је на иницијативу актера међународне заједнице основано неколико међународних организација које са разним надлежностима и овлашћењима спроводе различите активности за сузбијање корупције, претходно подстичући државе на разне начине да уврсте у национална законодавства међународно прихваћене стандарде. У наведеном раду су анализирани оснивање и улога неколико оваквих организација које на међународном плану имају главну улогу у борби против корупције као и домети те њихове борбе.

кључне речи:

Референце

  • Agreement establishing the group of states against corruption – GRECO. 1999. Poslednji pristup 12. Januar 2020. https://rm.coe.int/ CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCContent?documentId? =09000016806cd24f
  • Bridge, Ј. W. 1976 “The European Communities and the Criminal Law.” United Kingdom: Criminal law Review.
  • Ćirić, Jovan, Mario Reljanović, Nemanja Nenadić, Marko Jovanović, Dragan Dobrašinović, i Danilo Pejović 2010. Korupcija – problemi i prevazilaženje problema. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilca Srbije.
  • Codes of conduct for public officials, GRECO findings & recommendations, University Bocconi, Milan (Italy). Poslednji pristup 15. januar 2020. https://rm.coe.int/codes-of-conduct-for-public-officials-greco-findings-recommendations-p/168094256b
  • Egmont Group, n. d. Poslednji pristup 15. februar 2020. https://egmontgroup.org/en/content/about
  • French Anti-Corruption Agency (AFA), Council of Europe’s Group of States against Corruption (GRECO),  the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the Network of Corruption Prevention Authorities (NCPA), Global Mapping of Anti-Corruption Authorities. 2020. Analysis report, May 2020. Poslednji pristup 20. februar 2020. https://www.agencefrancaiseаnticorruption.gouv.fr/files/files/NCPA_Analysis_Report_Global_Mapping_ACAs.pdf
  • Jovašević, Dragan 2008. „Nadležnost Evropske unije u sprečavanju i suzbijanju korupcije”. Politička revija, godina (XX) VII, vol. 18, br. 4/2008. str. 1139‒1160. doi: 10.22182/pr.1842008
  • Perić, Tijana 2012. „Ogled o političkoj korupciji.” Srpska politička misao, 37 (3): 345-364. doi: 10.22182/spm.3732012
  • Savet za borbu protiv korupcije. 2019. „Vladavina prava kao osnov borbe protiv sistemske korupcije”. Beograd: Vlada Republike Srbije.
  • Stajić, Ljubomir 2015. Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
  • Stajić, Ljubomir, 2006. „Posmoderni terorizam, organizovani kriminal i korupcija kao savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje” u Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, ur. Ljubomir Stajić, 379‒404, Novi Sad, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
  • Stojiljković, Zoran, 2013. „Politička korupcija i slaba država.” Filozofija i društvo XXIV (1), 135‒159. doi: 10.2298/FID1301135S
  • Tanzi, Vito, 1998. “Corruption Around the world: Causes,Consequences, Scope and Cures” International Monetary Fund, Working Paper No. 98/63, 1‒39, Budapest.
  • The Financial Action Task Force (FATF). 2016. Poslednji pristup 12. februar 2020. http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/tackling-corruption-together.html
  • Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. 2010. „Od FATF do Manivala.” Korupcija – problemi i prevazilaženje problema, 136‒143 , Beograd.
  • Zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope. 2016. „Istraga i procesuiranje krivičnih dela korupcije identifikovanih kroz revizorske izveštaje.” u Jačanje kapaciteta policije i pravosuđa u borbi protiv korupcije u Srbiji, ur Lado Laličić, 6‒13, Beograd.
периодика Српска политичка мисао 2/2020 2/2020 УДК 343.352:341.217 397-419
ç