Изабери језик:
Тема броја

ТРАНЗИЦИЈА

ЖЕНЕ И ТРЖИШТЕ РАДА У ДРУШТВУ У ТРАНЗИЦИЈИ

Сажетак

У овом чланку аутор истражује положај жена на тржишту рада у Србији. Посебна пажња је усмерена на положај жена у запослености и незапослености, и положају жена на тржишту рада у неким другим друштвима у транзицији. Иако је уопште било много позитивних промена у положају жена на тржишту рада дугорочно посматрано, посебно у пред-транзиционом периоду, многи показатељи указују да је поло­жај жена још лошији у односу на мушкарце: удео же­на у економској активности и запослености је мањи, стопа незапослености жена је већа, жене просечно дуже чекају запослење, концентрација жена у типич­но женским професијама је још веома висока. Главна теза је доказана: жене у друштву у транзицији су маргинализоване и фрагментиране. Оне још морају да усклађују породичне обавезе са радним обавезама. Ново радно законодавство и промене у здравственом, пензионом систему и социјалној сигурности воде ка нестандардном запошљавању жена и нижим зарадама.

кључне речи:

Референце

  1. Антонић С (2004). “Друштвене основе и садашњи покушај модернизације” у зб. Друштвена трансформација и стратегије друштвених група.. свакодневница Србије на почетку трећег миленијума, (прир. А. Милић), Институт за социолошке студије Филозофског факултета у Београду, Београд
  2. Анкета о радној снази (2005). Републички завод за статистику, Београд
  3. Арсенић Р ’’Нервоза у Загребу“, Политика 26. 09. 2006.
  4. Б. А (2008). “Жене зарађују мање”, Послови 5. фебруар, Национална служба за запошљавање, Београд
  5. Boem T (2005). “Социјална политика – једна за све” (прев. Т Пуховски и Л. Матковић), Ревија за социјалну политику, год. XII, бр. 3-4
  6. Божовић Г (1994). “Сива економија и стабилизација привреде”, Економика, бр. 4
  7. Цвејић С (2000). “Опадање друштва у процесу дуалног структурирања”, у зб. Рачји ход. Србија у трансформацијским процесима, (прир. М. Лазић), Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд
  8. Цветићанин А (2002). “Куварица може, председница не може”, По­литика 11. јануар
  9. Димитријевић Б (2004). “Србија између европске демократије и балканског синдрома”, Нова српска политичка мисао, бр 1-4, Београд
  10. Ђорђевић К (2007). “Сиромашно свако пето дете Србије”, Политика 9. фебруар
  11. Ђукић П (2005). “Пет година економске транзиције у Србији: учинци реформи и развој после 2000-2005”, у зб. Пет година транзиције у Србији, (ур. С. Михаиловић), Фридрицх Ебарт Стифтунг, и Служба друштвеног књиговодства, Београд
  12. Employment in Europe 2002: Recent Trends and Prospects, Luxemburg, European Comission
  13. Employment and Labour Market in South Eastern Europe (2002). Fridrich Ebart Stiftung, Beograd
  14. Ерцег Н (2007). “Жене су образование, али се теже запошљавају”, Блиц 22. август (www.blic. co.yu)
  15. European labour force survey 1999 (1999). Eurostat
  16. Gender in Transition (2002), World Bank Washington D.C.
  17. Јекић А (2005). “Женама мање пензије”, Политика 13. новембар
  18. Коткина З (2005). “Невидљиве раднице: жене у неформалној економији у Русији”, (рад саопштен на међународној конференции феминистичких економисткиња Феминизам и увећање Европске Уније, 02. 01. 2005), Будимпешта
  19. Крстић Г (1998). “Узроци и последице сиве економије у Југославији” у зб. Социјална политика у транзицији, (ур. М. Милосављевић), Центар за истраживање алтернатива и УГСС “Независност”, Београд
  20. Крстић Г, Стојановић Б (2002). “Анализа формалног и неформалног тржишта рада у Србији”, Центар за либерално демократске студије, Београд
  21. Марковић Б (1989). Нове технологије, радничка класа и синдикати, Радничка штампа, Београд
  22. Митровић М (2004). “Од чега живи овај народ?”, Република, бр. 333-­334, 1-31 јун
  23. Лалић-Јанков Н, Боговић Н (2007). “Нема више десет најуспешнијих”, Данас, 4. новембар (www.danas.co.yu)
  24. Лубардић С (2007). “Демографски суноврат Србије”, Православље 3. март
  25. Немањић М (2008). “Да ли је срамота бити стар?”, Политика 24. мај (www.politika.co.yu)
  26. Николић Р (2003), “Угрожен сваки десети”, Политика 4. фебруар
  27. Новаковић Н (2007), Пропадање радничке класе друге Југославије, Институт друштвених наука и Рад, Београд
  28. Новаковић Н (2008). (Дез)интеграција радничке класе друге Југославије, Институт друштвених наука, Београд
  29. Павловић Б (2005). “Одлази 5000 “прекобројних”, Синдикални повереник, децембар, Радничка штампа, Београд
  30. Поповић О (2005), “Породите се у Шведској”, Политика 1. април
  31. Прилози за јавну расправу о институционалним реформама у Србији (ед. А. Вацић), (2002), ЦЛДС, Београд
  32. “Прође живот на бироу” (2007), Вечерње новости 17. јун
  33. Првуловић Љ (2001). “Деценија економских реформи у земљама Источне Европе”, Међународни проблеми, год. LIII, бр 4, Београд
  34. Радовић М (2005). “Лидерске способности жена и њихов положај у пословном свету” Теме, бр. 3, Ниш
  35. Рафаиловић С (2006). “Од криминала до борбе за голи живот”, Синдикални повереник октобар, Радничка штампа, Београд
  36. Robert M, Martin H, Wolbers J (2005). “Non-standard employment: re­lations and wages among school leaders in the Netherlands”, Work, Em­ployment and Society, 19(3)
  37. Рус В (1989), “Квалитет живота у Словенији”, Годишњак социјалне политике, бр. 1
  38. СФОС (2004). “Сваки други ван синдиката”, Синдикални повереник, 24. фебруар, Радничка штампа, Београд
  39. Стајић Д (2006). Модернизација Синдиката?, Институт за политичке студије, Београд
  40. Статистички годишњак Југославије 1968, и Статистички годишњак Југославије 1991, Савезни завод за статистику, Београд
  41. “Сваки други незапослен”, (2000), Синдикални повереник 30 јун, Радничка штампа, Београд
  42. Шефер, Б, (1998), “Социјална сигурност и права по основу рада”, у зб. Социјална политика у транзицији (ред. М. Милосављевић), Центар за истраживање алтернатива и УГСС “Независност”, Београд
  43. Шуковић Д. (2006). Тржиште и економске неједнакости, Институт друштвених наука, Београд
  44. Women and Transition, a Summary, (1999). UNICEF, Regional monito­ring Report, No 6, Italy
  45. Заборски-Чуновић К (2004). “Жене на тржишту рада”, Крух и руже, бр. 21
  46. Жене и мушкарци у Србији (2005), Републички завод за статистику, Београд
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 331.5-055.2 377-408
ç