Изабери језик:
Тема броја

КУЛТУРА, ПОЛИТИКА, БЕЗБЕДНОСТ

ЗАШТИТА НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА – међународни стандарди и право Србије

Сажетак

У току 2010. године Народна скупштина Републике Србије је ратификовала Конвенцију ОУН о очувању нематеријалног културног наслеђа из 2003. године. При томе су дефинисани појам, садржина, карактеристике и улога нематеријалног културног наслеђа, начин, поступак и услови његовог очувања, као и систем и органи заштите. На тај начин је постављена обавеза за наше државне органе да доношењем одговарајућих законских прописа што пре инплементирају међународне стандарде у овој области у правни и друштвени систем Републике Србије. У раду се говори о значају ове Конвенције, о њеним појединим решењима, као и о систему међународноправне и унутрашњоправне заштите нематеријалног културног наслеђа.

 

кључне речи:

Референце

  1. Божовић, Ј., Нормативни документи UNESCO, Сарајево, Завод за културу, 1991.
  2. Catalogue of documents and publications, UNESCO, Paris, 2005.
  3. Cattaneo, M., Trifoni, J., Velika knjiga UNESCO svjetske baštine, Vara­ždin, Stanek, 2006.
  4. Change in continuity: concept and tools for a cultural approach to deve­lopment, Pres UNESCO, Paris, 2000.
  5. Драгићевић Шешић, М., Јавна и културна политика, социо-културолошки аспекти, Магна агенда, Београд, 2002.
  6. Драгићевић Шешић, М., Стојковић, Б., Култура – менаџмент – анимација – маркетинг, Clio, Београд, 2000.
  7. Dromgoole, S., The protection of the underwater culture heritage: na­tional perspectives on light of the UNESCO convention, Leiden, Boston, 2006.
  8. Ђукић Дојчиновић, Б., Транзиционе културне политике конфузије и дилеме, Задужбина Андрејевић, Београд, 2003.
  9. Јанев, И., Статутарно уређење међународних организација, Бео­град, Институт за политичке студије, 2009.
  10. Јанев, И., Односи Југославије са UNESCOom, Београд, Институт за политичке студије, 2010.
  11. Курчиновић, Ф., Конвенције UNESCOa из области заштите културног и природног насљеђа, Арс, Цетиње, 1986.
  12. Мунди, С., Културна политика – кратки водич, Савет Европе, Балканкулт, 2001.
  13. Новић, C., UNESCO конвенције из области културе, Бања Лука, Бе­седа, 2010.
  14. Pol, H. van der, Riviere, F., The 2009. UNESCO framework for cultural statistics, Paris, UNESCO, 2009.
  15. Прњат, Б., Културна политика и културни развој, Савремена администрација, Београд, 1986.
  16. Семперини, А., Мултикултурализам, Clio, Београд, 1999.
  17. UNESCO Yearbook on peace and conflict studies, Greenwoods Press, Pa­ris, 1986.
периодика Политичка ревија 2/2011 УДК 341.123:008(497.11) 301-324
ç