Изабери језик:
Тема броја

КРИТИКА ПОЈМА ЗАПАДНИ БАЛКАН

ЗАПАДНИ БАЛКАН: ПРИМЕР ГЕОГРАФСКОГ РАСПОЈМЉИВАЊА И ГЕОПОЛИТИЧКОГ МАНИПУЛИСАЊА

Сажетак

ЕУ je за територију бивше Југославије, без Словеније, али са Албанијом, осмислила географски неадекватан и геополитички манипулативан појам Западни Балкан. Циљ je био да се простор стабилизује и резервише за евроатлантску експанзију. Истовремено, он je послужио за проверу јединственог деловања ЕУ према изразито хетерогеном региону. Према предиспозицијама, Србија би требало да буде лидер Западног Балкана, али је њена моћ умањена због лошег међународног положаја. После пријема Хрватске у ЕУ односи ћe се знатно променити. Србија постаће територијално, демографски u економски доминантнија. За њено „обуздавање“ и вештачко уравнотежавање Западног Балкана после 2013., Запад ћe још више инструментализовати исламског чиниоца.

кључне речи:

Референце

  1. Bžežinski, Zbignjev (2001), Velika šahovska tabla, CID, Podgorica; Romanov, Banja Luka.
  2. Вукић, Драган (2010), Цариград око Васељене, Драган Вукић Београд.
  3. Vučić, Petar (1995), Politička sudbina Hrvatske: geopoli­tičke i geostrateške karakteristike Hrvatske, Mladost, Zagreb.
  4. Davutoglu, Ahmet (2001), Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararasi konumu, Küre Yayinlari, Istanbul.
  5. Екмечић, Милорад (1992), Србија између средње Евро­пе и Европе, Политика-БМГ, Београд.
  6. Ilić, Jovan (1995), „The Balkan Geopolitical Knot and the Serbian Question“, in: The Serbian Question in The Bal­kans (Bratislav Atanacković, ed.), Faculty of Geography University of Belgrade, Belgrade.
  7. Klemenčić, Mladen (1993/1994), „Four Theses about Cro­atia and Bosnia“, in: Croatia A New European State (Ivan Crkvenčić, Mladen Klemenčić, Dragutin Feletar, ed.), Department for Geography and Spatial Planing, Fa­culty of Science, University of Zagreb, Zagreb.
  8. Кнежевић, Милош (1996), Балканска пометња, ДП „Ђуро Салај“, Београд.
  9. Кнежевић, Милош (2001), Европа иза лимеса, Слободна књига, Београд.
  10. Кнежевић, Милош (2012), Неизвесни прелазак: демократија u транзиција, Институт за политичке студије, Београд.
  11. Mitrović, Ljubiša (2011), „Monocentrični globalizam i stra­tegija zavisne modernizacije kao faktori periferizacije i rekolonizacije Balkana“, u: Balkan u procesu evrointegracije: modernizacija i razvoj (Milorad Božić, ur.), Fi­lozofski fakultet Univerziteta u Nišu – Centar za socio­loška istraživanja, Niš.
  12. Pavić, Radovan (1973), Osnove opće i regionalne političke geografije, geopolitike i geostrategije (I dio), Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih nauka, Zagreb.
  13. Симић, Драган (1994), „Балкан и Нови светски поредак“, у: Тајна Балкана: геополишички кључ за судбину „верига света.“ (Бранислав Матић, ур.), Студентски културни центар, Београд.
  14. Степић, Миломир (2001), У вршлогу балканизације, ЈП Службени лист СРЈ; Институт за геополитичке студије, Београд.
  15. Степић, Миломир (2008), „Србија у евроазијској и неоевроазијској концепцији“, у: Русија и Балканпитања безбедносши и сарадње (Зоран Милошеви, ур.), Институт за политичке студије, Београд.
  16. Степич, Миломир (2011), „Расширение НАТО и геопо­литическое положение Сербии“, Геополитика, Вы­пуск Х, Кафедра Социологии Междунаордных От­ношений Социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва.
  17. Степић, Миломир; Вуковић, Небојша (2011, „Поима­ње простора у времену геополитичке транзиције“, у: Промена образаца мишљења (Милош Кнежевић, ур.), Дом културе „Студентски град“, Београд.
  18. Степић, Миломир (2012), „Србија као регионална држава: реинтеграциони геополитички приступ“, Национални интерес, год. VIII, 14, број 2/2012, Инсти­тут за политичке студије, Београд.
  19. Huntington, Samuel Р. (1996), The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York.
  20. Цвијић, Јован (1987), „Централна област и балканско територијално језгро“, Говори и чланци, Сабрана де­ла, књига 3 (том I), САНУ; НИРО Књижевне новине; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  21. Цвијић, Јован (1991), Балканско полуострво, друго издање, Сабрана дела, књига 2, САНУ; Завод за уџбенике и наставна средства; НИРО Књижевне новине, Београд.
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 911.3:327(497-15) 9-34
ç