Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОР ОД УЛАСКА У РИЗИК СИРОМАШТВА

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ КАО ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОР ОД УЛАСКА У РИЗИК СИРОМАШТВА И ПОДРШКА КАРИЈЕРНИМ ОРИЈЕНТАЦИЈАМА МЛАДИХ

Сажетак

Научне студије и стратегије ЕУ на теме сиромаштва, социјалне искључености и незапослености истичу да образовни ниво појединца има статистички значај за потенцијално јављање сиро¬маштва и незапослености. Истовремено, што је виши просјечни ниво образовања, то је мања могућност за улазак у ризик сиромаштва и незапослености. Овај рад преиспитује активности на подручју високог образовања Црне Горе и стимулусе које актуелни систем високог образовања пружа каријерним оријентацијама младих. Хипотеза коју тестирамо у овом раду гласи: „тренд усклађивања потреба тржишта рада са образовним системом Црне Горе може лимитирати процес високог образовања, иако је држава већ сада прилично далеко од европских стандарда у погледу броја високообразованих становника“. Претпоставили смо да такве интенције не представљају добар подстицај политикама борбе против сиромаштва и незапослености него управо супротно, ограничавају њихову ефикасност. Да бисмо доказали горе наведену хипотезу, неопходно је утврдити сљедеће: а) Да постоји негативна корелација између броја образованих и броја сиромашних у некој држави; б) Да постоји дискрепанца између броја високообразованих у Црној Гори и броја образованих на нивоу Европске уније; в) Да каријерне оријентације младих зависе од креирање амбијента у високом образовању који ће стимулативно утицати на њихов људски капитал.

кључне речи:

Референце

  1. Вујић Видоје, „Глобална интеракција образовања и тржишта рада“, у зборнику: Трендови развоја: Универзитети у промјенама…“, (приредио проф. др Владимир Катић), Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Златибор, 2015, стр. 1-4.
  2. Ђорђевић Снежана, Анализе јавних политика, Чигоја штампа, Београд, 2009.
  3. Завод за статистику Црне Горе, Школска спрема и образованост у Црној Го­ри, Подгорица, 2005.
  4. Завод за статистику Црне Горе, Образовна структура становништва у Црној Гори, Подгорица, 2011.
  5. Awan Masood Sarwar, Malik Nouman, Sarwar Haroon, Waqas Muhammad, „Im­pact of Education on Poverty Reduction“, International Journal of Academic Research, Human Resocurce Ménagement, Academic Research Society, num­ber 3/2011, 659-664.
  6. Esping Andersen Gospe, „Socijalna država za XXI stoljeće?“, u zborniku: Socijal­na država u 21. stoljeću, privid ili stvarnost? (priredili: Siniša Zrniščak, Gojko Bežovan, Zoran Šućur, Vladimir Puljiz), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006, str. 29-61.
  7. Raffo Carlo, Dyson Alan, et al., Education and poverty. A critical review of theory, policy and practice, Joseph Rowntree Foundation JRF, York, United Kindom, 1997.
  8. Tilak Jandxala, Education and its Relation to Economic Growth, Poverty, and Inncome Distribution: Past evidence and further analysis, World Bank, Washing­ton DC, 1989.
периодика Социјална политика 3/2016 УДК 378:330.34(497.16) 59-69
ç