Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УЗРОЦИ ОБАВЕШТАЈНИХ НЕУСПЕХА И ПОЛИТИЗАЦИЈА РАДА ОБАВЕШТАЈНИХ АГЕНЦИЈА

Сажетак

Део политичара и историчара тврди да од обавештајних служби нема никакве користи, да су скупе, нелојалне, немају реалног утицаја на политику својих држава, сликају свет у искривљеном светлу, креаторе политике плаше измишљањем непријатеља и режираним догађајима, урушавају демократске вредности, да су као бирократске организације више заузете својим преживљавањем и одржавањем привилегованог статуса него искреном бригом за извршавање поверених задатака, некомпетентне да се суоче са савременим безбедносним изазовима, ризицима и претњама итд. Са своје стране, обавештајне службе одговарају да су немоћне пред оваквим клеветама, с обзиром да природа њихових активности не дозвољава јавну дебату због чега њихови успеси остају скривени у сенци неуспеха, неретко праћених катастрофалним жртвама, материјалним разарањима, нарушавањем репутације матичне државе или дипломатских односа. Дакле, поред питања cui bono (ко од њих има користи?), све чешће се поставља питање – има ли од њих уопште користи? Полазећи од карактера савремених безбедносних претњи и чињенице да ће сви будући обавештајни неуспеси у погледу људских жртава и материјалних разарања бити све тежи и скупљи, у раду ћемо указати на неке од узрока који условљавају обавештајне неуспехе, грешке и промашаје како би се схватило зашто упркос високообразованим кадровима, примени најсавременијих научно-истраживачких метода и техничко-технолошких средстава обавештајне службе доживљавају неуспехе.

кључне речи:

Референце

  1. Andregg Michael, “Intelligence Ethics”, у: Strategic Intelligence, Vol. 2, Loch Johnson (ed.), Westport, CT., Praeger Security International, 2007.
  2. Bar-Joseph Uri, “The Professional Ethics of Intelligence Analysis”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 24(1), Spring 2011.
  3. Бобков Филипп, Как готовили предателей, Эксмо Алгоритм, Москва, 2011.
  4. Вейнер Тим, ЦРУ: Правдивая история, Центрополиграф, Москва, 2013.
  5. Wolf Markus, Čovjek bez lica. Šef špijuna u tajnom ratu (S nemačkog preveo Tomislav Jakić), Golden marketing/Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.
  6. Geraint Evans, “Rethinking Military Intelligence Failure, Putting the Wheels Back on the Intelligence Cycle”, Defence Studies, 9(1), 2009.
  7. Godfrey Drexel Jr., “Ethics and Intelligence”, Foreign Affairs, April 1978.
  8. Goodman Melvin, “CIA Failures of Тradecraft and Intelligence Prior to the Second Iraq War”, у: Intelligence Ethics: the definitive work of 2007. (ed. Michael Murphy Andregg). Center for the Study of Intelligence and Wisdom, Paul, Minnesota, USA, 2007.
  9. Даллес Аллен, Доктрина: Россию надо поставить на место, Алгоритм Эксмо, Москва, 2011.
  10. Данинос Франк, Повседневная жизнь ЦРУ. Политическая история 1947-2007, Молодая гвардия, Москва.
  11. Деспотовић Љубиша, Ђурић Живојин, ”Угрожавање капацитета безбедности националне државе због кризе њеног управљања”, Српска политичка мисао, бр. 3/2013, год. ХХ, вол. 41, Институт за политичке студије, Београд.
  12. Draker Piter, Moj pogled na menadžment, Adižes, Novi Sad, 2006.
  13. Clauser Jerome, An Introduction to Intelligence Research and Analysis, Jan Goldman (ed.), Scarecrow Press, Lanham/Maryland/Toronto/Plymouth, 2008.
  14. Konatar Veselin, “Transitional Uity: Political Elites, Intelligence Structures and Organized Crime”, у: Revistă de Studii de Securitate, Sibiu: Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu / Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate, 6(3), 2012.
  15. Martin Rudner, “Hunters and Gatherers: The Intelligence Coallition against Islamic Terrorism”, International Journal of Intelligence and Counterintelligence 17, 2004.
  16. Мелник Константин, Современная разведка и шпионаж, Рипол класик, Москва, 2009.
  17. Млечин Леонид., История внешней разведки. Карьеры и судьбы, Центрополиграф, Москва, 2011.
  18. Naj S. Džozef, Budućnost moći, Arhipelag, Beograd, 2012.
  19. Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки, Издательский дом “Форум”, Москва,
  20. Rachels James, The Elements of Moral Philosophy, Random House, New York, 1986.
  21. Ransom H., Central Intelligenceand National Security, Harvard University Press, Cambridge, MA.. 1958.
  22. Ransom Н. Harry, The Intelligence Establishment, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1971.
  23. Rosenau James, The Scientific Study of Foreign Policy, Free Press, New York/Collier-Macmillan, London, 1971.
  24. Selim George, “Talking Terrorism: Can We Ethically Communicate the Threat?”, International Journal of Intelligence Ethics, 2(2), 2011.
  25. Савић Андреја, Бајагић Младен, “Улога обавештајне активности у спољној политици”, Наука, безбедност, полиција, 8(1), Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2003.
  26. Stein Ј., Tante , Rational Decision-making: Israel’s Security Choices, 1967, Ohio State University Press, Columbus, 1980.
  27. Судоплатов П.А. (1997). Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930-1950 годы, Олма-Пресс, Москва.
  28. Treverton F. Gregory, Reshaping National Intelligence for an Age of Information, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
  29. Uri Bar-Joseph, “The Professional Ethics of Intelligence Analysis”, у: Intelligence Ethics: Definitive Work of 2007, Center for the Study of Intelligence and Wisdom, Minneapolis. USA, 2007.
  30. US Congress, Nomination of Henry A. Kisinger, Washington, D.C. US Government Printing Office,
  31. Фельфе Хайнц, Мемуары разведчика. Политиздат, Москва,
  32. Hayakawa I., Hayakawa R. A., Language in Thought and Action. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1990.
  33. Herman Michael, Intelligence Services in the Information Age, Frank Cass Publishers, London/Portland, OR., 2001.
  34. Herman Michael, “Ethics and Intelligence after September 2001”, Intelligence and National Security, 19(2), Summer 2004.
  35. Herman Michael, Intelligence Power in Peace and War, Cambridge University Press, The Royal Institute of International Affairs, 2008.
  36. Hilsman Roger, To Move a Nation: The politics of foreign policy in the administration of John F. Kennedy, Doubleday, Garden City, N.Y.,
  37. Hilsman Roger, Strategic Intelligence and National decisions, Glencoe, 1956.
  38. Hjuz-Vilson Džon, Greške i zataškavanja vojnoobaveštajnih službi, Albion Books, Beograd, 2013.
  39. Хлобустов Олег, КГБ СССР 1954-1991: Тайна гибели Великой державы, (Архивска грађа), “Аква-Терм”, Москва, 2011.
  40. Holsti O.R., George A., Effects of Stress on the Performance of Foreign Policy-Makers / C. Cotter, Political Science Annual, 6, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1975.
  41. Hulnick Arthur S., “What’s wrong with the Intelligence Cycle”, Intelligence and National Security, 27(1), 2012.
  42. Farnham B., Roosvelt and Munich Crisis: A Study of Political Decision Making, Princeton University Press, Princeton,, 1997.
  43. Шебаршин Леонид, Последний бой КГБ, Алгоритм, Москва, 2013.
  44. Шеваев А. Г., Лекарев, С. В., Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта и теории, Издательская группа “БДЦ-пресс”, Москва, 2003.
  45. Шреер Фред, Трансформирование разведыивательных служб: как сделат их более сильными, динамичными, результативными и еффективныими. Киев/Женева, 2011.
периодика Политика националне безбедности 2/2015 УДК: 327.84+355.40]:321.01 45-72
ç