Изабери језик:
Тема броја

ИЗАЗОВИ ГЛОБАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

УЗБУРКАНОСТ У ГЛОБАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ – Од међудржавног поретка до глобалног друштва

Сажетак

Готово неизмењен у прва три века постојања, међународни поредак се темељио на равнотежи снага, дипломатији, савезима, међународном праву и, нешто касније, међународним организацијама као својим кључним чиниоцима и субјектима. У једном таквом поретку, суверене и независне државе у условима непостојања средишње власти анархије али не и хаоса ипак прихватају и признају заједничке стандарде понашања и међудејства. Може се говорити о политичкој, дипломатској, правној, економској и војној страни одређеног међународног поретка будући да се као си­ноним поретку најчешће употребљава појам међународни систем, неопходно је казати да поредак за разлику од система подразумева као своју посебност, поред постојања међудејства држава, још и усвојена правила понашања и заједничке вредности. Сваки поре­дак је истовремено и систем; с друге стране, основано је питање да ли, и колико, у одређеном систему има односа који одликују друштвени и међународни поредак. Међународни поредак држава, посебно у неколико последњих деценија, све дубље урања у шири­не глобалног друштва in statu nascendi добијајући при томе аморфан облик: упоредо постоје и боре се за претежност најмање два поретка поредак чији су главни субјекти државе и који је ослоњен на равнотежу снага, поларан распоред моћи (не искључујући при томе и хегемонску и империјалну структуру моћи) и различите об­лике колективне безбедности на једној страни, као и светски поре­дак са појединцима као главним субјектима утемељен у идејама, нормама, вредностима и институцијама које их придржавају, поре­дак људске безбедности и људских права, густе мреже глобалног управљања који почива на новом односу до тада преовлађујућег политичког над економским и околинским, на другој страни.

кључне речи:

Референце

  1. Aron, Raymond, Paix et Guerre entre les Nations, Calman-Levy, Paris, 1962.
  2. Баљшаја Совјетскаја Енциколопедија, Москва, 1955.
  3. Boulding, Keneth E., The Image: Knowledge in Life and Society, University of Michigan Press, Michigan 1956.
  4. Bull, Hedley, The Anarchical Society A Study of Order in World Politics, Mac­Millan, London, 1995, Second Edition
  5. Clark, Ian, “Globalization and Post-Cold War Order”, in: Baylis, John, Smith, Steve, Owens, Patricia, Eds., The Globalization of World Politics An Intro­duction to International Relations, Oxford University Press, New York, 2008, Fourth Edition
  6. Енциклопедијски енглеско-српскохрватски речник (II), Просвета, Београд, 1956.
  7. Evans, Graham, Newnham, Jeffrey, The Penguin Dictionary of International rela­tions, Penguin Books, London, 1999.
  8. Fox, R., Foreword, System and Process in International Politics by Morton Ka­plan, New York, 1975.
  9. Frankel, Joseph, International Relations, Oxford University Press, London, 1969.
  10. Griffiths, Martin, O’Callaghan, Terry, International Relations The Key Concepts, Routledge, London, 2002.
  11. Hobbes, Thomas, Leviathan, Oxford University Press, Oxford, 1967.
  12. Holsti, J., International Politics A Framework for Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1967.
  13. Ikenberry, John G., After Victory Institutions, Strategic Restraint and the Re­building of Order after Major Wars, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2000.
  14. Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunt, Hamburg, 1956.
  15. Kaplan, Morton, Sytem and Process in International Politics, wiley, New York, 1957.
  16. Kautilya, Arthasastra, Mysore Printing and Publishing House, Mysore, 1967.
  17. Kissinger, Henry A., A World Restored, Grosset and Dunlap, New York, 1964.
  18. Larousse du XXe Siecle, Libraire Larousse, Paris, 1932.
  19. Luard, Evan, Conflict and Peace in the Modern International System: A Study of the Principles of Order, MacMillan, London, 1988.
  20. Матић, Милан, Подунавац, Милан (Прир.), Енциклопедија политичке културе, Савремена администрација, Београд, 1993.
  21. Parsons, Talcott, Sociological Theory and Modem Society, The Free Press, New York, 1961.
  22. Пирец, Душан, Јакшић, Миомир, Светски капиталистички систем, Економика, Београд, 1987.
  23. Политичка Енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1975.
  24. Речник латинског језика, Просвета, Београд, 1976.
  25. Речник српскохрватског књижевног језика, Матица Српска, Нови Сад, 1971.
  26. Rosecrance, Richard, Action and Reaction in World Politics, Little Brown, Boston, 1963.
  27. Симић, Драган Р., Поредак света, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
  28. Тадић, Љубомир, Наука о политици, БИГЗ, Београд, 1996.
  29. Wight, Martin, Szstem of States, Leicester University Press, London, 1977.
периодика Српска политичка мисао 4/2008 УДК: 327(100) 11-30
ç