Изабери језик:
Тема броја

РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА, БЕЗБЕДНОСТ

УТИЦАЈ ИСЛАМСКИХ РАСКОЛА НА ФОРМИРАЊЕ ПОЛИТИЧКИХ СИСТЕМА САУДИЈСКЕ АРАБИЈЕ И ИРАНА

Сажетак

Основни задатак рада је да путем компаративне анализе политичких система две државе, Краљевине Саудијске Арабије и Исламске Републике Иран, покуша да утврди на који су начин различите интерпретације ислама утицале на конституисање њиховог политичког поретка. Аутори рада првенствено настоје да утврде начин на који су вехабијска и шиитска интерпретација исламског учења обликовале савремене политичке институције поменутих држава, али такође подробно анализирају исламски концепт суверености и феномен верских подела у исламу као два кључна предуслова конституисања саудијске монархије, односно иранске исламске републике. У првом делу укратко ће бити размотрен исламски концепт суверенитета, односно, питање носиоца суверености у исламу и начина на који се та сувереност реализује. Такође, позабавићемо се и најосновнијим карактеристикама исламске шизме тј. основним „линијама“ верске поделе у исламском свету. Средишњи део рада бави се анализом политичког уређења Саудијске Арабије и Ирана, са посебним акцентом на улогу коју је тамошња интерпретација ислама одиграла у њиховом успостављању, као и на важност коју она данас има за функционисање и одржавање ових поредака. У финалном делу биће изложен упоредни пресек најбитнијих карактеристика оба система, са циљем да се што експлицитније нагласе управо оне разлике у државном уређењу које су резултат разлика у тумачењу и практиковању ислама.

кључне речи:

Референце

  1. Albrecht Holger, Schlumberger Oliver, “Waiting for Godot: Regime Change without Democratization in the Middle East”, International Poli­tical Science Review, Sage Publications Ltd, London,Vol. 25, No. 4, Oc­tober 2004.
  2. Ali M. Al-Mehaimeed, “The Constitutional System of Saudi Arabia: A Conspectus”, Arab Law Quarterly, Brill, Boston, Vol. 8, No. 1/1993.
  3. The Basic Law of Saudi Arabia, http://saudinf.com/main/c541.htm
  4. Buchta Wilfried, Taking Stock of a Quarter Century of the Islamic Republic of Iran, Harvard Law School, USA, 2005.
  5. Вучићевић Душан, “Држава у сенци џамије – политички систем Исламске Републике Иран”, Српска политичка мисао, Београд, vol. 22, бр. 4/2008.
  6. Гордон Метју С., Ислам, Чигоја штампа, Београд, 2002.
  7. Dekmejian Hrair R., “Saudi Arabia’s Consultative Council”, Middle East Journal, Middle East Institute, Washington, Vol. 52, No. 2/1998.
  8. Донер Фред М., “Мухамед и Халифат”, Оксфордска историја Исла­ма (приредио Џон Л. Еспозито), Клио, Београд, 2002.
  9. Elliot Hen-Tov, Nathan Gonzalez, “The Militarization of Post-Khomeini Iran: Praetorianism 2.0.”, The Washington Quarterly, CSIS, Washington, Volume 34, No. 1/2011.
  10. Имам Хомеини, Исламска власт (Velajet-e-Fagih), Међународна по­литика, Београд, 1990.
  11. Јевтић Мирољуб, Религија и политика – увод у политикологију религије, Институт за политичке студије, Факултет политичких наука, Београд, 2002.
  12. Кинзер Стивен, Сви шахови људи: Амерички пуч и корени терора на Блиском истоку, Самиздат Б92, Београд, 2005.
  13. Крстић Зоран, Модерни недемократски режими насиља, Чигоја штампа, Београд, 2008.
  14. Lacroix Stephane, “Between Islamists and Liberals: Saudi Arabia’s New ‘Islamo-Liberal’ Reformists”, Middle East Journal, Middle East Institute, Washington, Vol. 58, No. 3/2004.
  15. Мотахари Мортеза, Ајатолах Модераси, Мухамед (с.а.в.с.) – узвишени морал Божјег посланика: Избор из биографије, Културни центар И. Р. Ирана у Београду, 2006.
  16. Nevo Joseph, “Religion and National Identity in Saudi Arabia”, Middle Eastern Studies, Taylor & Francis Ltd,Vol. 34, No. 3, July 1998.
  17. Ochsenwald William, “Saudi Arabia and The Islamic Revival”, Internati­onal Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press, Cambridge, Vol. 13, No. 3/1981.
  18. Потежица Оливер, Исламска република Имама Хомеинија, “Филип Вишњић”, Београд, 2006.
  19. Потежица Оливер, Вехабије – између истине и предрасуде, “Филип Вишњић”, Београд, 2007.
  20. Shaul Bakhash, “Iran”, The American Historical Review, American Hi­storical Association, USA, Vol. 96, No. 5, December 1991.
  21. Танасковић Дарко, Ислам – догма и живот, Српска књижевна задру­га, Београд, 2008.
  22. Fairbanks Stephen C., “Theocracy versus Democracy: Iran Considers Po­litical Parties”, Middle East Journal, Middle East Institute, Washington, Vol. 52, No. 1/1998.
  23. Humphrey Stephen R., “Islam and Political Values in Saudi Arabia, Egypt and Syria”, Middle East Journal, Middle East Institute, Washington, Vol. 33, No. 1/1979.
  24. Constitution of the Islamic Republic of Iran, http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution.php
периодика Политичка ревија 3/2011 УДК: 321.01(55)(532):28 311-338
ç