Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

УТИЦАЈ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ НА ЈАЧАЊЕ НАЦИОНАЛИЗМА У МУЛТИКУЛТУРНИМ ДРУШТВИМА

Сажетак

Глобализација је процес у савременом друштву који, релативно, дуго траје и битно мења одлике и навике друштва, не само потрошачке већ и културне. Од самог почетка па све до данас главни циљ овог процеса је уклањање граница, стварање јединственог тржишта па самим тим и нестанак националних држава какве познајемо. Међутим, оно што се дешавау стварности је сасвим супротно. Процес глобализације је проширио свој утицај, па поред економије утиче и на друге обла­сти друштвеног живота. Тако проширени утицај глобализације на државе изазива супротан ефекат и долази дo јачања национализма, посебно у развијеним мултикултуралним државама. Рад је састављен из 3 поглавља. Први део се бави карактеристикама проце­са глобализације, други део се бави савременом државом, а трећи део буђењем национализма. Овај рад има за циљ да одговори на питање да ли ће процес глобализације довести до нестанка држава као друштвено-политичких заједница или ћe довести до њиховог прилагођавања савременим условима. Методолошки приступ: у раду су кориштени методи анализе и синтезе, методи индукције и дедукције и ме­тод анализе садржаја.

кључне речи:

Референце

  1. Билинг, Мајкл, Банални национализам, Библиотека XX век, Београд, 2009.
  2. Вулетић, Владимир, Између националне прошлости и европске будућности, Службени гласник, Београд, 2008.
  3. Sassen, Saskia, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, Columbia University Press, New York, 1996.
  4. Смит, Антони, Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998.
  5. Фукујама, Френсис, Крај историје и последњи човек, ЦИД, Подго­рица, 2002.
  6. Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 2000.
  7. Штрбац, Лорна, Глобализација и национална култура, КОЦ, Шид, 2007.
  8. Барнет, Ричард и Кавана, Џон, „Хомогенизација глобалне културе“, Глобализација, приредили: Џери Мандер и Едвард Голдсмит, Клио, Београд, 2003.
  9. Голдсмит, Едвард, „Развој као колонијализам“, Глобализација, приредили: Џери Мандер и Едвард Голдсмит, Клио, Београд, 2003.
  10. Кор, Мартин, „Глобална привреда и Трећи свет“, Глобализација, приредили: Џери Мандер и Едвард Голдсмит, Клио, Београд, 2003.
  11. Норберг-Хоџ, Хелена, „Притисак да се изврши модернизација и глобализација“, Глобализација, приредили: Џери Мандер и Едвард Гол­дсмит, Клио, Београд, 2003.
  12. Ђурић-Милановић, Александра, „Мултикултурализам и религијски плурализам“, Религија и толеранција, Филозофски факултет Центар за емпиријска истраживања религије, Нови Сад, вол. 8, бр. 14.
  13. Ступар, Милорад, „Светски поредак, глобализација и питање суве­ренитета“, Филозофија и друштво, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, бр. 21/2003.
  14. http://bs.wikipedia.org/wiki/Globalizacija
периодика Политичка ревија 2/2013 УДК: 316.32:323.1 59-74
ç