Изабери језик:
Тема броја

СПЕЦИЈАЛ 2017

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗ 2006. ГОДИНЕ И НАЧЕЛО ПРАВНЕ ДРЖАВЕ – МИТ ИЛИ ИСТИНА?

Сажетак

Мада се појмови правне државе и владавине права данас углавном сматрају синонимима, у раду се указује и на неке њихове суштинске разлике, имајући у виду вредносно оптерећење појма и концепта владавине права. Након компаративне анализе великог броја европских устава у којима је конституционализовано начело правне државе (владавине права), установљено је да највећи број европских земаља усваја концепт правне државе, док су у мањини државе (бивше југословенске републике, осим Словеније) које полазе од владавине права као основа државног устројства. Тај терминолошки манир на просторима некадашње Југославије вероватно представља данак олаком или политички жељеном преузимању овог правног института из угледних европских устава, као и последицу недовољно опрезних правних транспланата. Наиме, у званичним преводима европских устава на енглески језик скоро без изузетка се термин правна држава преводи појмом владавина права – rule of law. Аутор анализира око 20 устава европских држава и долази до закључка да се у великој већини њих, на изворним језицима тих земаља, у њиховим уставима користи термин који и лингвистички одговара појму правна држава, а не појму владавина права. То није случај са Уставом Републике Србије из 2006. године. У раду аутор критикује решење и начин на који је у Србији 2006. године конституционализовано начело владавине права. Поред непотребно честог позивања на владавину права, уз беспотребно оптерећивање нормативног текста набрајањем и објашњавањем принципа владавине права, наш уставотворац се некритички приклања распрострањеној, у основи универзалистичкој (либералној) верзији владавине права, која је бар могла делимично да се прилагоди друштвеним специфичностима Републике Србије. На крају, аутор се залаже за уставно прихватање начела правне државе које је много ближе уставном идентитету Републике Србије, односно правној традицији на којој он почива.

кључне речи:

Референце

  1. Аврамовић Драгутин, „Владавина права и правна држава – истост или различитост?“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, бр. 3/2010, стр. 421–437.
  2. Аврамовић Драгутин, „Један нови поглед на владавину права“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, бр. 14/2009, стр. 359–370.
  3. Келзен Ханс, Чиста теорија права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
  4. Петров Владан, „Ка моделу модерног устава за Србију“, Устав Краљевине Србије од 1888 – 125 година од доношења (ур. Владан Петров, Дарко Симовић, Тијана Шурлан, Ивана Крстић-Мистриџеловић), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 9–17.
  5. Симовић Дарко, „Људска права у Уставу Србије од 2006 – критичка анализа“, Уставне и међународноправне гаранције људских права (ур. З. Радивојевић), Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2008, стр. 325–348.
  6. Хајек Фридрих, Политички идеал владавине права, Школска књига, Загреб, 1994.
  7. Хајек Фридрих, Право, законодавство и слобода, Службени лист СРЈ и ЦИД, Београд-Подгорица, 2002.
  8. Шмит Карл, „Легалност и легитимност“, у: Норма и одлука – Карл Шмит и његови критичари (превод Данило Баста), Филип Вишњић, Београд, 2001, стр. 299–359.
  9. Craig Paul, “Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework”, Public Law, Sweet & Maxwell Ltd, London, No. 3/1997, стр. 467–487.
  10. Peerenboom Randall, China’s Long March Toward Rule of Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
  11. Peerenboom Randall, „Varieties of Rule of Law: An Introduction and Provisional Conclusion“, Asian Discourses of Rule of Law in Asia: Theories and implementation of rule of law in twelve Asian countries, France and the U.S. (ed. Randall Peerenboom), Routledge, London, 2004, стр. 1–54.
  12. Rosenfeld Michel, „Constitutional Identity“, The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (eds. Michel Rosenfeld, András Sajó), Oxford University Press, Oxford, 2012, стр. 756–776.
  13. Rosenfeld Michel, „Constitution-Making, Identity Building, and Peaceful Transition to Democracy: Theoretical Reflections Inspired by the Spanish Example“, Cardozo Law Review, Cardozo School of Law, New York, No. 6/1997-1998, стр. 1891-1920.
  14. Rosenfeld Michel, „The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy“, Southern California Law Review, University of Southern California Law School, Los Angeles, 5/2001, стр. 1307-1351;
  15. Summers Robert, „A Formal Theory of the Rule of Law”, Ratio Juris, John Willey & Sons, New York, No. 2/1993, стр. 127-225.
  16. Tamanaha Brian, On the Rule of Law: History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
  17. Zolo Danilo, „The Rule of Law: A Critical Reappraisal“, The Rule of Law – History, Theory and Criticism (eds. Pietro Costa, Danilo Zolo), Springer, Dordrecht, 2007, стр. 3–73.

  ИЗВОРИ

  1. Basic Law for the Federal Republic of Germany, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  2. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  3. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  4. DieVerfassungGriechenlands, http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/, 10/01/2017
  5. Конституция РоссийскойФедерации, http://www.constitution.ru/, 10/01/2017
  6. Конституцията на Република България, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  8. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, http://www.pp.gov.al/web/kushtetuta_2016_1082.pdf, 10/01/2017
  9. Costituzione federale della Confederazione Svizzera, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  10. Constituição da República Portuguesa, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  11. Constitución Española, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  12. Constituţia României, http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=1#t1c0s0sba3, 10/01/2017
  13. Constitution de la Grèce, http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/, 10/01/2017
  14. Constitution de la République française, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  15. Constitution of Greece, http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/, 10/01/2017
  16. Constitution of Romania, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  17. Constitution of the Czech Republic, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  18. Constitution of the Portuguese Republic, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  19. Constitution of the Republic of Albania, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  20. Constitution of the Republic of Bulgaria, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  21. Constitution of the Republic of Poland, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  22. Constitution of the Republic of Slovenia, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  23. Constitution of the Russian Federation http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017; http://www.constitution.ru/en/10003000-01.htm, 10/01/2017
  24. Constitution of the Slovak Republic, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  25. Constitution fédérale de la Confédération suisse, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  26. La Costituzione della Repubblica Italiana, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  27. Magyarország Alaptörvénye, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  28. Österreichische Bundesverfassung, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  29. Σύνταγμα της Ελλάδας, http://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/, 10/01/2017
  30. Spanish Constitution, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017; https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf, 10/01/2017
  31. The Fundamental Law of Hungary, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  32. Устав Босне и Херцеговине, www.ads.gov.ba/v2/attachments/1951_USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_srp.pdf, 10/01/2017
  33. Устав на Република Македонија, http://www.sobranie.mk/ustav-na-rm.nspx, 10/01/2017
  34. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 1/1990.
  35. Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
  36. Ustav Republike Hrvatske, sabor.hr/fgs.axd?id=16481, 10/01/2017
  37. Ustav Crne Gore, http://www.skupstina.me/images/dokumenti/ustav-crne-gore.pdf, 10/01/2017
  38. Ustava Republike Slovenije, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  39. Ústava Slovenskej Republiky, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  40. Ústava České republiky, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017
  41. Federal Constitution of the Swiss Confederation, http://www.legislationline.org/documents/section/constitutions, 10/01/2017

   

периодика Српска политичка мисао специјал 2017 специјал/2017 УДК 342.4(497.11)“2006“:321.01 47-66
ç