Изабери језик:
Тема броја

ЗАШТИТЕ И ПОДРШКА ВУЛНЕРАБИЛНИХ ГРУПА

УСЛУГА „ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ“ И ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА И САРАДНИКА УСЛУГОМ

Сажетак

Циљ рада јесте да прикаже основну перспективу и принципе пружања услуге „Привремено становање“ за младе који напуштају заштиту и резултате евалуације задовољства корисника и сарадника услугом за период од 2011. до 2013. године. Испитивање је реализовано у јуну 2013. године. У сврху евалуације задовољства корисника и сарадника услугом, коришћени су упитници посебно конструисани за потребе испитивања. У испитивању је учествовало укупно 11 корисника услуге, 5 стручних радника Центра за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду и 24 стручна радника ГЦСР. У анализу података нису укључени подаци добијени од представника ГЦСР Одељења Чукарица, јер нису имали искуство у заштити, што је био један од принципа за учешће у испитивању. Резултати евалуације говоре о томе да ова услуга користи младима у њиховом осамостаљивању и да су стручни радници задовољни сарадњом са стручним тимом пружаоца услуге. Испитивање је дало смернице за даље унапређење услуге: потребно је обезбедити довољан број броја саветника за осамостаљивање, унапредити затим непосредан рад са младима, нарочито у делу пружања психолошке подршке, едукације о практичним животним вештинама и запошљавања, и унапредити систем евалуације квалитета услуге „Привремено становање“.

кључне речи:

Референце

  1. Градски центар за социјални рад у Београду, Годишњи извештај за 2013. Годину од 22.04.2014. (доступно на: http://www.zavodsz.gov.rs/PDF/izvestaj2015/CENTRI%20ZA%20SOCIJALNI%20RAD.pdf, приступљено 13. 11. 2015.)
  2. Жегарац Невенка, У лавиринту социјалне заштите – Поуке истраживања о деци на породичном и резиденцијалном смештају, Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2014.
  3. Закон о социјалној заштити, Службени гласник Републике Србије, бр. 24/11.
  4. Кузмановић Бора и сарадници, Деца без родитељског старања, Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Save the Children UK, Београд, 2002.
  5. Одлука о правима и услугама из социјалне заштите града Београда, Службени лист града Београда, бр. 55/2011, 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013.
  6. Правилник о ближим условима и минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Службени гласник Републике Србије, бр. 42/2013.
  7. Davis Martin: The Blackwell Encyclopaedia of Social Work. Oxford, Blackwell Publishing, 2009.
  8. Höjer Ingrid, Sjöblom Yvonne, „Young people leaving care in Sweden“, Child nad Family Social work 15, 2010, рр. 118–127.
  9. Kirkpatrick Johnson Monica, Crosnoe Robert, Elder Glen H., „Insights on Adolescence From a Life Course Perspectivе“, Journal of Research on Adolescence, 21 (1), 2011, рр. 273–280.
  10. Mendes, Philip, Moslehuddin Bаdal, „An overview of the UK leaving care debate: Graduating from the child welfare system.“ Youth Studies Australia, Vol. 22, No. 4, 2003, рр. 37–43.
  11. Stein Mike, Young people leaving care: Supporting Pathway to Adulthood, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2012.
  12. Stein Mike, „Research review: Young people leaving care“, Children and Family Social Work, 11, 3/2006, рр.273–279.
периодика Социјална политика 1/2016 УДК 364.682.4-053.6 27-50
ç