Изабери језик:
Тема броја

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА МОЋИ

УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА

Сажетак

Овај рад представља покушај да се научној јавности укаже на значај интердисциплинарног приступа проблему криза и управљања кризама. Такође, неопходно je општеприхватљиво дефинисање криза и наука треба дати путоказ државним структурама како се управља кризама. Дакле, криза је стање у коме целокупно друштво (или његови сегменти захваћени кризом) престаје да функционише по начелима демократске организације друштва. Криза представља скуп законитости које се у датим политичким околностима сукобљавају и тиме успоравају или убрзавају ток догађаја, тј. процес ширења кризе или процес управљања кризом. Политичка криза настаје када друштво западне у турбулент­но стање. Taдa су основни извори турбуленције економска и финансијска криза, политичка разједињеност око виталних националних интереса и нарушен систем безбедности државе и друштва. Кризе обично могу бити економске, финансијске, политичке, еколошке и безбедносне. Кризама управља антикризни тим којим руководи председник државе и то по фазама: ублажавање, приправност, деловање и опоравак си­стема од настале кризе.

кључне речи:

Референце

  1. А. Боин, П. Харт, Е. Штерн, Б. Санделијус, Политика управљања кризама, Службени гласник, Факултет безбедности, Београд, 2010.
  2. Бранимир Молак, ’’Што је управљање у кризама’’, Економија /Economics, бр. 13/2007, Загреб,
  3. Желимир Кешетовић, Кризни менаџмент, Факултет безбедности, Службени гласник Србије, Београд, 2008.
  4. Желимир Кешетовић, “Теоријски концепт кризе”, Кри­зни менаџмент 1 Хрестоматија, Факултет безб­едности, Београд, 2006.
  5. Љубивоје Аћимовић, Наука о међународним односима – Teopијa и истраживачки правци, Научна књига, Београд, 1987.
  6. Жељко Иваниш, “Значај преговарања у решавању сукоба и криза”, Војно дело, бр. 2/2005, Војноиздавачки завод, Београд, 2005.
  7. Радослав Гаћиновић, Политичко насиље и глобализација, Драслар, Београд, 2008.
  8. Fearn-Banks, K., Crisis Communications: A Casebook Approach, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Malwah, W, 2001.
  9. Hamblin, R.L., „Leadership and Crisis”, Sociometry, 21, 1958.
  10. Fink, S, Crisis Management: Planning for the Inevitable, Amacom, New York, 1986.
  11. Barton, L., Crisis in Organizations: Managing and Com­municating in the Heat of Chaos, South-Western Publis­hing Company, Cincinnati, OH, 1993.
периодика Национални интерес 1/2011 УДК 338.124.4+316.43 299-318
ç