Изабери језик:
Тема броја

УТИЦАЈ ВЕРЕ И ВЕРСКИХ СУКОБА НА ПОЛИТИКУ И БЕЗБЕДНОСТ

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИСЛАМСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У СРБИЈИ

Сажетак

У раду анализирамо организовање муслимана у данашњој Србији, где делују две доминантне исламске заједнице које се по називима разликују само у једном слову, а то су Исламска заједница Србије и Исламска заједница у Србији. Иако шира јавност мало зна о организовању муслимана на просторима Србије, пажњу су добили захваљујући међусобним сукобима који са мањим или већим интензитетом трају већ преко једне деценије. Паралелне организационе структуре исламске заједнице, Мешихат Исламске заједнице у Санџаку, са седиштем у Новом Пазару, и Мешихат Исламске заједнице Србије, са седиштем у Београду, од распада СФРЈ постојале су паралелно и стварале тензије. Настала су два пола окупљања у оквиру Мешихата Исламске заједнице у Србији. Поред наведених исламских заједница, на територији Републике Србије делује и Исламска заједница Kосова са центром у Приштини. У раду описујемо организациону структуру Исламске заједнице Србије и Исламске заједнице у Србији на основу њихових Устава.

кључне речи:

Референце

  • Антић Велизар, Вековић Марко, „Однос Исламске заједнице БиХ према Исламским заједницама у Србији“, Годишњак ФПН, бр. 7, Београд, 2012, стр. 103-112.
  • Баришић Срђан, „Институционализација исламских заједница након распада СФРЈ“, Филозофија и друштво, бр. 2, Београд, 2008, стр. 117-127,
  • Баришић Срђан, ИЗС vs. ИЗуС-ретроспектива, Internet, https://pescanik.net/izs-vs-izus-retrospektiva/ 12/01/19
  • Гриндберг Џералд, Барон Роберт, Понашање у организацијама, Желинд, Београд, 1998,
  • Дамјановић Мијат, Менаџерска револуција, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
  • Закона о црквама и верским заједницама, Сужбени. гласник Р. Србије, бр. 36/06
  • Јев­тић Ми­ро­љуб, „Ста­во­ви ислам­ских за­једница у Ср­би­ји пре­ма Изра­е­лу“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр. 4/13, Бе­о­град, 2013, стр. 203-219.
  • Јовановић Наташа, „Настанак ислама кроз теоријску призму Макса Вебера“, Социолошки преглед, бр. 1/16, Београд, 2016, стр. 85-97.
  • Кубурић Зорица, Верске заједнице и верска дистанца, ЦЕИР, Нови Сад, 2010.
  • Устав ИЗ БиХ, Internet, http://islamskazajednica.ba/images/stories/Ustavi/Ustav_IZ-e_precisceni_tekst_2014.pdf/ 12/01/19
  • Устав ИЗС, члан 3. Доступно на: Internet, http://licodu.cois.it/?p=4123/ 12/01/19
  • Устав ИЗуС, Издавачка установа “Ел-келимех”, Пријепоље, 2007.
  • Internet, https://mesihat.org/mesihat/o-mesihatu2/ 13/01/19
  • Internet, https://www.rijaset.rs/index.php/rijaset 13/01/19
периодика Политичка ревија 2/2019 2/2019 УДК 28-7(497.11) 31-52
ç