Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ВОЈНЕ И ПОЛИТИЧКЕ ИСТОРИЈЕ

УЛОГА ТЕОДОРА ПЛ. МИЛУТИНОВИЋА ВИШЊЕГОРСКОГ И КРАЈИШКИХ СРБА У ОСЛОБАЂАЊУ ДАЛМАЦИЈЕ, ДУБРОВНИКА И БОКЕ КОТОРСКЕ ОД НАПОЛЕОНОВЕ ВОЈСКЕ

Сажетак

Циљ овог рада је да се анализом садржаја одговарајуће литературе скрене пажња научној јавности на историјски значај ратоводствених подухвата Теодора пл. Милутиновића Вишњегорског и крајишких Срба, који су служили у Царско-краљевској војсци у биткама против Велике армије на подручју Далмације, Дубровника и Боке Которске 1813. и 1814. године. Истичу се, као и у претходном броју „Политичке ревије“, њихове војничке врлине и вештина ратовања током ослобађања Илирских провинција. У раду се посматрају и српско-француски односи током Наполеонових ратова, а укратко и ратни пут крајишника који су служили као официри и војници у Великој армији. Такође, промишља се и о политичким и етнографским консеквенцама ратовања Теодора пл. Милутиновића Вишњегорског и његових јединица на посматраном подручју, које су обликовале међе Аустријског Царства на крајњем југу монархије, а стицајем историјских околности и савремених граница Републике Хрватске.

кључне речи:

Референце

  • Крестић, Василије Ђ. 1983. Српско-хрватски односи и југословенска идеја: 1860–1873. Београд: Народна књига.
  • Љушић, Радош. 2004. Устаничка Србија (1804–1815): Историјски извори. Београд: Народна књига–Алфа.
  • Петров, Андрей Николаевич. 1885. Война Россiи съ Турцiей 1806–1812 гг. Том I, С. Петербургъ: Военная Типографiя.
  • Поповић, Петар И. 1933. Француско-српски односи за време Првог устанка (Напоелон и Карађорђе). Београд: Задужбина Луке Ћеловића Требињца.
  • Шумарски, Станислав отъ. 1843. „Панθеонъ Генералъ Ф. М. Лайтнантъ ϴеодоръ Милутиновить отъ Миловскiй барон отъ Вайхселбургъ.“ У Сербскй лѣетописъ. Часть Перва: 84–105.
  • Battara, Antonio Luigi. 1806. „Kraglievstvo Italje.“ U Il Regio DalmataKraglski Dalmatin. Broj 15: 113–120.
  • Boué, Ami. 1840. La Turquie D’Europe – Partie ethnologique. Paris: Chez Arthus Bertrand.
  • Buczynski, Alexander. 2010. „Tinjajući krajiški patriotizam i opsada Zadra 1813. godine.“ У Povijesni prilozi. Vol. 29: 235–282.
  • Ćosić, Stjepan. 1997. „Dubrovnik u Ilirskim pokrajinama.“ U Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. No. 35: 37–62.
  • Marmont, Auguste Frédéric Louis Viesse de, duc de Raguse. 1857. Mémoires du maréchal Marmont duc de Raguse: de 1792 a 1841. Tome troisiéme. Paris: Perrotin.
  • Милићевић, Милан Ђ. 1888. Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба. Београд: Издање Чупићеве задужбине.
  • Milutinovich, Alexander Baron. 1839. „Lebensbeschreibung des k. k. Feldmarschall-Lieutenants Theodor Milutinovich von Milovsky, Freiherrn von Weichselburg.“ In Oestreichische militärische Zeitschrift. Zweites Heft. Erstes bis drittes Heft: 131–160.
  • Mitić, Ilija. 1988. Dubrovačka država u međunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815). Zagreb: JAZU/Nakladni zavod Matice Hrvatske.
  • Nafziger, George F., Gioannini, Marco. 2002. The Defense of the Napoleonic Kingdom of Northern Italy, 1813–1814. Westport: Praeger Publishers.
  • Paić, Mojsije, F. E. von Scherb. 1846. Cèrnagora (von Paić und Scherb). Agram: Gedruckt bei Franz Suppan, k. k. priv. Buchdrucker und Buchhändler.
  • Roksandić, Drago. 1988. Vojna HrvatskaLa Croatiae militaire. Knjiga 1. Zagreb: Školska knjiga/Stvarnost.
  • Stipić, Andria. 1838. Dika i kod neprijatelja ili: kratko opisanje pripetjenjah u početku tretjega, kasnie pervoga horvatskoga Puka (Regimenta) od njegova predanja Francesom u god. 1809. do sretnjoga povratka pod žezlo Austriansko u god. 1814, prenešeno iz němačkoga rukopisa Andriom Stipićem, Ilirom iz Horvatske. Zagreb: Pritiskano kod Franje Župana.
  • Tancik, Ferdinand. 1964. „Ob 150-letnici vojnih operacij 1813–1814 v mejah Ilirskih provinc.“ У Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino. Letnik 12. Številka 1: 37–48.
  • Terbuhović, Aleksandar. 1839. „Domorodni dopis.“ У Danica ilirska. Tečaj 5. Br. 8: 29–30.
  • Vojnović, Lujo. 1908. Pad Dubrovnika. Knjiga druga (1807–1815). Zagreb: pisac.
  • Weil, Maurice Henri. 1902. Le prince Eugène et Murat, 1813–1814: opérations, militaires, négociations, diplomatiques. Tome deuxieme. Paris: Albert Fontemoing.
периодика Политичка ревија 4/2021 4/2021 УДК 94(497.13)(497.15)“18“ 273-291
ç