Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ У ИЗГРАДЊИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак

Да би службе безбедности Републике Србије доприносиле изградњи и функционисању система националне безбедности, неопходно је да постоји савремен нормативно-правни оквир за њихов рад, као и да су уређени и транспарентни механизми легалног утицаја власти на рад служби, односно питања управљања и руковођења службама. У вези са тим значајна су питања координације и усклађивања рада служби безбедности. Механизми надзора и контроле над радом служби безбедности спречавају злоупотребе служби у политичке сврхе и омогућавају њихов рад у демократском амбијенту. Основни предмет овог рада јесте да прикаже који су предуслови да би службе безбедности доприносиле изградњи и успешном функционисању система националне безбедности.

кључне речи:

Референце

  1. Стајић, Љ: Основи безбедности, ФЦО, Београд 2005.
  2. Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд 2009.
  3. Закон о безбедносно-информативној агенцији Републике Србије, Службени гласник РС, 42/ 2002, 111/ 2009, 65/ 2014 – одлука УС и 66/ 2014.
  4. Закон о Војнобезбедносној и Војнообавештајној агенцији, Службени гласник РС, 88 / 2009, 55/ 2012.
  5. Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије, Службени гласник РС, 116/ 2007 и 72/2012.
  6. Закон о службама безбедности СРЈ, Службени лист СРЈ, 37/2002 и Службени лист СЦГ, 17/2004.
периодика Политика националне безбедности 2/2015 УДК: 351.74+342.5+355.40]:355.02(497.11) 27-44
ç