Изабери језик:
Тема броја

УПОРЕДНА ПОЛИТИКА

УЛОГА ШЕФА ДРЖАВЕ У ПОЛИТИЧКОМ СИСТЕМУ ЗЕМАЉА ЦЕНТРАЛНЕ АЗИЈЕ

Сажетак

Циљ овог рада је да на основу правних аката, пре свега уста­ва, али и закона који се односе на ову материју, као и политичке праксе, опише функције, значај и улоге коју политичка институција шефа државе има у политичком систему земаља Централне Азије. Шеф државе је у политичком систему сваке земље важна институција за функционисање власти. Она на свом значају добија пре свега у оним системима власти који се могу окарактерисати као председнички или полупредседнички (мешовити). Како се системи власти централноазијских република могу сврстати у неки од ова два, закључује се да је институција шефа државе, једна од битнијих у политичким системима ових држава. Компаративном ана­лизом уставног положаја и улоге коју шеф државе има у политич­ком систему централноазијских република овим радом обухваћено је пет држава Узбекистан, Казахстан, Киргистан, Таџикистан и Туркменистан. Први део рада бави се општим карактеристикама и детерминантама политичког система које су заједничке свим овим земљама, док се други део рада бави конкретним положајем и улогом коју председник републике има у овим државама појединачно. Трећи део рада бави се изазовима који се постављају пред поли­тичке системе ових држава.

кључне речи:

Референце

  1. Кутлешић Владан, Основи права, Службени лист СРЈ, Београд 2001.
  2. Траиловић Драган, „Централна Азија и нова Велика игра главни геополитички актери“, Национални интерес, Институт за политичке студије, бр 1/2011.
  3. Стојановић Ђорђе, „Источни-азијски регионализам – идеациони контекст“, Политичкаревија, Институт за политичке студије, бр 4/2010.
  4. Крстић Зоран, Модерни недемократски режими насиља, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2008.
  5. Collins Kathleen, Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
  6. Пејковић Марко, „Положај шефа државе у политичком систему Србије“, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, бр 3/2010.
  7. Марковић Ратко, Уставно право, Службени гласник, Правни Факултет, Београд, 2009.
  8. Устав Републике Казахстан, доступно на: http://e.gov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/library2/1_kazakhstan/kr/article/konstituciya%20 rk&lang=en
  9. Устав Републике Таџикистана, доступно на: http://legislationline.org/download/action/download/id/1649/file/5f95858dea5e2a62de84f0c7f650.pdf Устав
  10. Републике Туркменистан, доступно на: http://www.legislationline.org/download/action/download/id/2960/file/Constitution%20of%20Turkmenistan-final-edited.pdf
  11. Устав Републике Узбекистан, доступно на: http://www.gov.uz/en/constitution/
  12. Устав Републике Киргистан, доступно на: http://www.gov.kg/?page_id=263&lang=kg
периодика Српска политичка мисао 4/2011 УДК: 321+342.511](574/575) 467-483
ç