Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

УЛОГА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ЈАВНОГ УПРАВЉАЊА У ОБЛИКОВАЊУ ДЕМОКРАТИЈЕ

Сажетак

Јавна управа, на традиционалистички начин, може се одредити као (под)грана власти којој је поверена имплементација политике извршне власти односно функција управљања јавним пословима. Међутим, поред ових (су)извршних својстава управа је током времена стекла и одређена овлашћења и одговорности за утврђивање политике и програма прерогатива извршне власти. У том правцу јавна управа је постала важан агенс у функцијама планирања, организовања, усмеравања, координирања и контролисања управљања секторима јавне политике. Дијапазон њеног преображаја кретао се од наглашено арбитрарних овласћења ка услужним функцијама, од еманације власти ка сервису грађана. У сваком случају улога и утицај система јавне управе и спектра јавног управљања има једну од најважнијих улога у подстицању или осујећивању разноврсних и разнородних процеса демократизације државе, привреде и друштва. Њена улога није маргинална ни и сфери  утврђивања курса, садржаја и динамике политике демократизације. Те две „ингеренције“ као и припадајућа супстанцијална функционална увреженост у све структуре, системе и институционалне токове, чине је најважнијим упориштем власти.  С тога не изненађује чињеница, да при свакој етапи реформисања и модернизације власти, јавна управа и јавно управљање има централну позицију и приоритетну значајност.

кључне речи:

Референце

  1. Birkland, Tomas A, An Introduction to the Policy Process (3rd ed.), M.E. Sharpe Inc., New York, 2011.
  2. Bovaird, Tony Loeffler, Elke, (eds), Public Management and Governance, Ro­utledge, Taylor/Francis Group, London/New York, 2009.
  3. Вебер, Макс, Привреда и друштво, I—II, Просвета, Београд, 1976.
  4. Goodin, Robert E, The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, 1996.
  5. Дамјановић, Душан, Павловић-Крижанић, Татјана, Петери, Габор, (ур.) Партнерства јавног и приватног сектора, ПАЛГО центар, Београд, 2010.
  6. Дамјановић, Мијат, Демократија епизодна мистерија, Службени гласник/Мегатренд, Београд 2011.
  7. Дамјановић, Мијат, Менаџерска револуција, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
  8. Dunn, Wiliam N, Public Policy Analysis An Introduction, Pearson, Prentice Hall, Uper Saddle River, New Jersey, 2004.
  9. Dye, Thomas R , Zeigler, Herman: The Irony of Democracy, Belmont, CA: Wadsworth, 2009.
  10. Ђорђевић, Снежана, Анализе јавних политика, Факултет политичких нау­ка, Чигоја штампа, Боеград, 2009.
  11. Kraft, Michael E, Furlong, Scott R, Public Policy Politics, Analysis and Al­ternatives, CQ Press, Washington DC, 2004.
  12. Лилић, Стеван, Марковић, Милан, Димитријевић, Предраг, Наука о управљању, Савремена администрација, Београд, 2001.
  13. Лане, Јан Ерик, Државно управљање разматрање модела јавне управе и јавног управљања“, Мегатренд/Службени гласник, Београд, 2012.
  14. Lane, Jan-Erik, State Management: An Enquiry into Models of Public Admini­stration and Management, Routledge, London and New York, 2009.
  15. Марковић, Бранислав, Наука о управљању, Правни факултет, Крагујевац, 2003.
  16. March, James, Olsen, Johan, Rediscovering Institutions: Organisational Basis of Politics, Free Press, New York, 1989.
  17. Myerson, Roger B, Game Theory: analysis of conflict, First Harward Univer­sity Press paperback edition, USA, 1997.
  18. Milward, H.Brinton „The Changing Character of the Public Sector”, у Perry, James L, (ed), Handbook of Public Administration, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1996.
  19. Olsen P. Johan, The Modernization of Public Administration in the Nordic Co­untries, Sverige Maktutredningen, 1988.
  20. Patrick Dunleavy, Democracy, Bureaucracy and Public Shoice: Economic Ex­planations in Political Science, Warvester Wheatsheaf, 2000.
  21. Пусић, Еуген, Управне организације – интеракција-структура-интерес, Друштвено велеучилиште у Загребу, Загреб, 2007.
  22. Пусић, Еуген, Јавна управа и друштвене теорије, Друштвено велеучи­лиште у Загребу -Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2007.
  23. Ranson, Stuart, Stewar, John, Management for the public domain: enabling the learning society, Macmillan, Basingstoke, 1994.
  24. Simon, Herbert, Administrative Behavior, A Study of Decision-Making Proces­ses in Administrative Organization, Free Press, New York, 1945.
  25. Shafritz, Jay M, Russell, Edward W, and Borick, Christopher P, Introducting Public Administration, Person Longman, New York, 2008.
  26. Farazmand, Ali, „Bureaucracy and the Administrative System of Ancient World-State Persian Empire: Implications for Modern Administration“, у Farazamand, Ali, (ed) Bureaucracy and Administration, CRC Press, 2009.
  27. Hughes, Owen E, Public Management And Administration: An Introduction, Palgrave, Basingstoke, 2003.

   

периодика Администрација и јавне политике 1/2015 УДК 35.07:321.7 7-41
ç