Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ТРАНЗИЦИЈА БЕЗ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ, ИЛИ КАКО ЈЕ У СРБИЈИ ОД НОМЕНКЛАТУРЕ НАСТАЛА ЕЛИТА

Сажетак

Аутор истражује судбину елите у Србији након сме­не власти 2000 године. Полазећи од две основне теорије, о циркулацији и репродукцији, он испитује хипотезу о репро­дукцији елите у нашој земљи. Кроз бројне примере из група политичких лидера, економских тајкуна и политичке класе показује се да je у Србији дошло до изразите репродукције у којој су припадници старе номеклатуре и њихови директни потомци задржали cвe водеће позиције у привреди и политици.

кључне речи:

Референце

  1. Bajuk, T, (1999), „Udbomafia and the Rhetoric of Conspi­racy“, George E. Marcus (ур.), Paranoia Within Reason: a casebook on conspiracy as explanation, The Univer­sity of Chicago Press, 1999.
  2. Ботомор, Т. Б, (1967), Елите и друштво, Седма сила, Београд
  3. Voslensky, M, (1984), Nomenklatura: Anatomy of the Soviet Ruling Class, The Bodley Head, London.
  4. Ђилас, М, (1990), Нова класа, Народна књига, Београд.
  5. Ђурковић, M, (2002), „Диктатура симулакрума“ у Дик­татура, нација, глобализација, ИЕС, Београд
  6. Коенен-Итер, Ж, (2005), Социологија елита, Клио, Бе­оград.
  7. Lazic, M, (2000), “Serbia: The Adaptive Reconstruction of Elites”, у John Higley, Gyorgy Langyel, (ур.) Elites after State Socialism: Theories and Analyses, Rowman and Littlefield Publishers, INC.
  8. Лазић, М, и Цвејић, С, (2004), „Промене друштвене структуре у Србији: Случај блокиране пост-социјалистичке трансформације“ у Анђелка Милић, (ур.) Друштвена трансформација u стратегије друштвених група, Институт за социолошка страживања Филозофског факултета у Београду.
  9. Маршал, Т, (2002), Игра сенки, Самиздат Б92, Београд.
  10. Милс, Р, (1998), Елита власти, Плато, Београд.
  11. Sekulic, D, Sporer, Z, (2000), у John Higley, Gyorgy Lengyel, (ур.) Elites after State Socialism: Theories and Analyses, Rowman and Littlefield Publishers, INC.
  12. Стефановић, Н, (1996), Снег у ЈУЛ-у, Тикер, Београд.
  13. Szeleny, S, Szeleny, I, Kovach, I, (1996), “The Making of the Hungarian Postcommunist Elite: Circulation in Poli­tics, Reproduction in the Economy”, у Theory and Soci­ety, 24, October.
  14. Schmidt-Eenboom, Е, (1995), Der Schattenkrieger: Klaus Kinkel und der BND, EcOn Verlag, Berlin.
  15. Theory and Society, 24, October 1996
  16. Тодоровић, Д, (2005), Књига о Ћосићу, III Миленијум, Београд.
  17. Higley, J, Lаngyel, G, (2000), Elites after State Socialism: Theories and Analyses, Rowman and Littlefield Publis­hers, INC.
периодика Национални интерес 3/2010 УДК 316.342.2+316.344.42(497.11) 307-328
ç