Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ШВАЈЦАРСКА ФЕДЕРАЛИЗОВАНА ДЕМОКРАТИЈА ЗА ИСТОРИЈСКИ ЗАДАТЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Сажетак

Аутор у чланку показује да логика односа између федерали­зма и демократије у Швајцарској стоји с оне стране ограда модерне државности. Са једне стране, чланак расветљава духовно-историјску везу између данашњег швајцарског федерализма и политичке филозофије Јохана Алтузија (Johannes Althusius, 1557-1638), мислиоца чија теорија доводи у питање основне претпоставке модерне државности. Са друге стране, чланак показује да швајцарско уставно искуство почива на суштински различитом схватању демократије у односу на модерне либералне државе. Насупрот данас раширеном инструменталном схватању демократије као институционалног средства ефикасног доношења већинских одлука, у Швајцарској се демократији приписује узвишена улога обезбеђивања највећег могућег степена самоодређења појединаца. Инхерентна повезаност федерализма и демократије у швајцарском политичком систему навела је неке ауторе да у теоријски дискурс уведу појам „федерализоване демократије“. Конститутивни кон­цепт федерализоване демократије показао се као изразито успешан у помирењу захтева за успостављањем и очувањем јединства мо­дерне швајцарске државе и захтева за очувањем политичке самосвојности културно-историјски задатих заједница. Истовремено, у данашњој друштвено-политичкој стварности концепт федерализоване демократије показује се као изразито крут и затворен за све оне облике различитости који не прате историјску линију раздвајања.

кључне речи:

Референце

  1. Althusisus Johannes, „Politics as the Art of Associating“, in: Dimitrios Karmis and Wayne Norman (eds), Theories of Federalism, Palgrave, New York, 2005.
  2. Arendt Hannah, On Revolution, Penguin books, 1973.
  3. Baker J. Wayne, „The Convenantal Basis for the Developement of Swiss Political Federalism: 1291-1848“, in: Publius, Spring 1993, vol. 2.
  4. Burgess Michael, Comparative Federalism, Routledge, London and New York, 2006.
  5. Basta Fleiner Lidija R., „Minority and Legitimacy of a Federal state: An Outsider Perception of the Swiss Model“, Federalism and Multiethnic States, Federa­lism and Multiethnic States, PIFF Etudes et colloques 16, Fribourg, 1996.
  6. Elazar Daniel J., „Althusius and federalism as grand design“ in: Konsens und Konsoziation in der politischen Theorie des frühen Föderalismus, Duncker & Humbolt, Berlin, 1997.
  7. Elazar Daniel J., „Mason versus Madison: Developing an American Theory of Fe­deral Democracy“, in: Martin B. Cohen, Federalism: The Legacy of George Mason, University Publishing Association, Fairfax,
  8. Elasar Daniel J, „Communal Democracy and Liberal Democracy: An Outsider’s Look at the Swiss Political Tradition“, Paper prepared for the Liberty Fund Colloquium on the Swiss Experiance of Federalism, Brunen, Switzerland, March 1992.
  9. Fleiner Thomas, Basta-Fleiner Lidija, Constitutional democracy in a multicultural and globalised world, Springer, Berlin Heilderberg, 2009.
  10. Fleiner Thomas, „Switzerland“, in: Akhtar Majeed, Ronald L. Watts and Douglas M. Brown, (eds) Distribution of powers and responsibilities in federal countri­es, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingston, London, Ithaca, 2005.
  11. Fleiner Thomas, „Switzerland: Constitution of the Federal State and the Cantons“, in: Lidija R. Basta Fleiner, Thomas Fleiner (eds), Federalism and Multiethnic States, Helbing & Lichtenhahn, Bale, Geneve, Munich, 2000.
  12. Friedrich Carl J., Politica methodice digesta of Johannes Althusius, Harvard Uni­versity Press, 1932.
  13. Friedrich Carl J., Trends of Federalism in Theory and Practice, Pall Mall Press, London, 1968.
  14. Хамилтон Александер, Медисон Џејмс, Џеј Џон, Федералистички списи, Радничка штампа, Београд, 1981.
  15. Huglin Thomas O., „Have We Studied the Wrong Authors?“, in: Konsens und Konsoziation in der politischen Theorie des frühen Föderalismus, Giuseppe Duso, Werner Krawietz, Dieter Wyduckel (eds.), Dunker & Humbolt, Berlin, 1997.
  16. Kovačević Bojan, “The experience of Yugoslav federalism as a warning for Euro­pe’s unfinished federation”, Students’ best papers at Summer university of fe­deralism 2008, Institute of Federalism, Fribourg, Switzerland http://www.federalism.ch/files/FileDownload/887/Kovacevic_Serbia.pdf
  17. Ковачевић Бојан, “Теоријске дилеме на путу изградње Устава Европе у одсуству европског демократског суверена”, Анали Прaвног факултета у Београду, 2/2010, Београд
  18. Kaufmann Otto K., „Swiss Federalism“, in: Robert A. Goldwin, Art Kaufman and William A. Schambra (eds), Forging unity out of Diversity, American enterpri­se institute for public policy research, Washington, D.C, 1989.
  19. Kriesi Hanspeter, „State Formation and Nation Buliding“, in: Hanspeter Kriesi (ed.), Nation and National Identity, Verlag Ruegger, Zurich, 1999.
  20. Laski Harold, „Obsolence of Federalism“, in: Dimitrios Karmis and Wayne Nor­man (eds), Theories of Federalism, Palgrave, New York, 2005.
  21. Маркс Карл, “Прилог јеврејском питању”, у: Предраг Враницки (ур.), Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Дела, трећи том, Просвета, Београд, 1972.
  22. Нојман Франц, Владавина права, Слободан Самарџић (ур.), Филип Вишњић, Београд, 2002.
  23. Nicolaïdis Kalypso “Our European Demoï-cracy: Is this Constitution a Third Way for Europe?” in: Kalypso Nikolaides, Stephen Weatherill (eds.), Whose Euro­pe? National Models and the Constitution of the European Union, European Studies at Oxford Series, 2003.
  24. Rosenfeld Michael, „Modem Constitutionalisms Interplay Between Identity and Diversity: An Introduction“, in: Cardozo Law Review, 497, New York, january 1993.
  25. Русо Жан Жак, Друштвени уговор, Филип Вишњић, Београд, 1993.
  26. Шмит Карл, “Појам политичкога“, Слободан Самарџић (ур.), Норма и одлука, Карл Шмит и његови критичари, Филип Вишњић, Београд, 2001.
  27. Волин Шелдон, Политика и визија, Филип Вишњић, Службени гласник, Београд, 2007.
  28. Вујачић Илија, Федералистичка алтернатива, Радничка штампа, Институт за политичке студије, Београд, 1993.
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 342.24+321.7(494) 191-214
ç