Изабери језик:
Тема броја

‘’ПРВА ЈУГОСЛАВИЈА’’ СРПСКО ХТЕЊЕ ИЛИ МОРАЊЕ

СТВАРАЊЕ КРАЉЕВИНЕ СХС (ЈУГОСЛАВИЈЕ) У ТРОУГЛУ РЕАЛПОЛИТИКЕ, ГЕОПОЛИТИКЕ И ИДЕНТИТЕТА

Сажетак

Рад сагледава стварање Краљевине СХС (Југославије) кроз три политичка феномена: реалполитику, геополитику и идентитет. Аутор сматра да су ово заправо три „потпорна“ стуба преко којих би требало оцењивати „архитектуру“ новонастале државе из 1918, чиме се пружа нова истраживачка димензија све актуелнијој тематици СХС-Југославије. Кроз коришћење мисаоног експеримента у складу са контрафактуалима (counterfactuals) Џозефа Наја, аутор закључује да је тадашња српска политичка елита приликом стварања нове државе (не)свесно доносила одлуке супротне српском националном интересу, тј. „правилу троугла“: 1) српске реалполитике, 2) српске геополитике и 3) српског идентитета. Но, сагледавање грешака тадашње елите, не треба да служи пукој дескрипцији ради допуне општепознате чињенице краха југословенске идеје, већ да буде и полазна тачка нових смерница српског националног интереса XXI века.

кључне речи:

Референце

  • Вуковић Ђорђе, „Пуцањ(е) слободе и одмазде“, Политеиа, бр. 8, Бања Лука, 2014.
  • Дугин А.Г., Геополитика, Академический Проект-Гаудеамус, Москва, 2011.
  • Зорић Мирјана, Нарцизам малих разлика – српско-хрватски односи кроз историју, Одбрана – специјални прилог, 2016.
  • Кардум Ливиа, „Анексиона криза и Фридјунгов процес“, Политичка мисао, 1/1993.
  • Кегли Чарлс, Виткоф Јуџин, Светска политика – тренд и трансформација, Центар за студије Југоисточне Европе-ФПН-Дипломатска академија МСП Србије и Црне Горе, Београд, 2004.
  • Макијавели Николо, Владалац, Ушће, Београд, 2004.
  • Радић Радмила, „Васељенска Патријаршија, Српска Православна Црква и црквене реформе између два светска рата“, у: Срби и Југославија: држава, друштво, политика (ур: Момчило Исић), Институт за новију историју Србије, Београд, 2007.
  • Раковић Александар, Југословени и Ирска револуција 1916-1923, Службени гласник, Београд, 2009.
  • Симић Р. Драган, Светска политика, ФПН-Чигоја штампа, 2009.
  • Степић Миломир, „Српски пример детериторијализације националних интереса“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 3/2015.
  • Степић Миломир, Геополитика – идеје, теорије, концепције,  Институт за политичке студије, Београд, 2016.
  • Степић Миломир, „Деатлантизацијом до стабилизације Балкана: српски национални интерес“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 1/2017.
  • Томић Јаша, „Како се зовемо?“, у: Контроверзе југословенства – избор текстова југословенских писаца (ур: Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2002.
  • Foster Edith, Thucydides, Pericles, and Periclean Imperialism, Cambridge University Press, New York, 2010.
  • Gould W. S., „Austrian Attitudes toward Anschluss – October 1918–September 1919“, The Journal of Modern History, 22/3, 1950.
  • Kasekamp Andres, A History of the Baltic States, Palgrave Macmillan, New York, 2010.
  • Kautilya, Arthashastra, Translated by R. Shamasastry, Government Press, Bangalore, 1915.
  • Low D. Alfred, The Anschluss Movement 1918-1919 and the Paris Peace Conference, American Philosophical Society, Philadelphia, 1974.
  • Manning Abigail Jody, Austria at the Crossroads: The Anschluss and its Opponents (PhD Thesis), Cardiff University, 2013.
  • McCormick P. John, „’Greater, more honorable and more useful to the republic’: Plebeian offices in Machiavelli’s ‘perfect’ constitution“, I•CON, 8, 2010.
  • Messner Johannes, Dollfuss: An Austrian Patriot, IHS Press, Norfolk, 2004.
  • Nye, Joseph S., Understanding International Conflicts – An Introduction to Theory and History, Pearson-Longman, New York, 2007.
  • Nielsen Christian Axboe, Making Yugoslavs: Identity in King Aleksandar’s Yugoslavia, University of Toronto Press, Toronto, 2014.
  • Obolensky Dimitri, The Byzantine Commonwealth, Praeger Publishers, New York, 1971.
  • Osiander Andreas, The States System of Europe 1640-1990, Clarendon Press, Oxford, 2003.
  • Parsons Craig, How to Map Arguments in Political Science, Oxford University Press, New York, 2007.
  • Sahlins Peter, „Natural Frontiers Revisited: France’s Boundaries since the Seventeenth Century“, The American Historical Review, Vol. 95, 5/1990.
периодика Национални интерес 3/2018 3/2018 УДК 94(497.1)“1918/1919“ 21-39
ç