Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СТРАТЕГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ПРИМЕР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

Сажетак

Предмет овог рада јесте Стратегија комуникације којом се воде запослени у јавним институцијама Републике Србије у контакту са грађанима града Београда. Полазимо од осврта на рад јавне управе као појма од којег почиње организациона комуникација у држави, а затим кроз опис градске управе која је саставни део локалне самоуправе. Показујући њихову међусобну повезаност, засновану на комуникацији и моделима управљања, истраживање сводимо тако да долазимо до циља рада.

Циљ  истраживања јесте сагледати алате комуникације у свакодневном раду са грађанима, са медијима и међу запосленима, а у међусобно повезеним јединицама градске управе.

Методе које користимо чине ретроспективу анализе података, као и анализу комуникације, односно основу стратегије комуникације, на институционалном нивоу. Полазимо од емпиријског спознајног аспекта, стеченог у раду у институцији о којој ће бити речи. Тиме долазимо до резултата рада који нам показују да је садашње стање комуникационе стратегије у јавним институцијама на добром нивоу развијености. Свакако, потребене су одређене промене како би се  постигла ефективнија и хуманија комуникација са житељима града, који су уједно и најбитнији корсници услуге/услуга градских секретаријата у оквиру управе.

кључне речи:

Референце

  • Големан Данијел, Емоционална интелигенција, Геопоетика, Београд, 2009, стр.217.
  • Ђорђевић Снежана, Ренесанса локалне власти, упоредни модели, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2012, стр. 30.
  • Закон о локалној самоуправи, “Сл.гласник РС”, бр.129/2007 и 83/2014 – др. 101/2016 –др.закон и 47/2018.
  • Информатор о организацији и раду органа града Београда, 2013.
  • Информатор о организацији и раду органа града Београда, Опште информације о органима града Београда, опис овлашћења и обавеза, Извод из Статута града Београда, (Сужбени лист града Београда, бр 39/08 и 6/10).
  • Катана Љупка, “Начин дефинисања образовне политике у области предшколског образовања у Републици Србији”, Јавна управа и администрација, ISSN 2406-2529 UDK 35, год.IV, vol.9, No 2/2018, стр.101.
  • Марков Златка, “Асертивност – стил добре комуникације, вештина ефикасног заузимања за себе и развијања квалитетних односа са  другим људима,” Општа медицина 2018;24(1-2):51-60, Дом здравља Нови Сад, UDC:614.2:005.57
  • Миленковић Дејан, Јавна управа, одабране теме, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2013, стр. 44.
  • Милетић Мирко, Невена, Комуниколошки лексикон, Универзитет Џон Незбит, Београд, 2017, стр. 215.
  • Нешковић Слободан, Пословне комуникације,скрипта, Нови Сад, 2015, стр. 20, 22-25.
  • Томић Зорица, Комуникологија, Чигоја штампа, Београд, 2003, стр.68, 71.
  • Одлука о градској управи града Београда, “Сл.лист града Београда”, бр.51/2008, 61/2009, 6/2010, 23/2010, 32/2010, 4/2011, 42/2012,60/2012, 65/2012.
  • Редакција – Беоинфо сервиса, Интернет: http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/2052-sekretarijat-za-informisanje_2/, дана 26/02/2019.
  • Daviese Ron, “Government Using technology to improve public services and democratic participation,” EPRS | European Parliamentary Research Service, September 2015 — PE 565.890, Интернет: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565890/EPRS_IDA(2015)565890_EN.pdf, 21/04/2019.
  • Frederick C. Mosher, Brian Chapman, Edward C.Page, Интернет: https://www.britannica.com/topic/public-administration, 24/02/2019.
  • Интернет: http://www.beograd.rs/g/gradska-vlast/1900-gradska-uprava/, 20/04/2019
  • Интернет:http://www.beograd.rs/g/gradska-vlast/1730357-sekretarijat-za-obrazovanje-i-decju-zastitu_2/, 21/04/2019.
периодика Администрација и јавне политике 2/2019 2/2019 УДК 35.07(497.11):005.57 111-131
ç