Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

СТРАТЕГИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА -ПРИМЕРИ ДВА СЕКРЕТАРИЈАТА

Сажетак

Предмет рада представља осврт на комуникацијске алате јавне управе Републике Србије, којима можемо сагледати стратегију комуникације запослених у контакту са грађанима. Oву њихову стратегију, помсатрамо на примеру градске управе града Београда и секретаријата у оквиру исте. Полазимо, најпре од дефиниције јавне управе као појма од којег почиње институционална комуникација у држави. Потом, кроз опис градске управе града, дајемо увид у међусобну повезаност ових система управљања. Тиме, истраживање сводимо тако да долазимо до циља рада. Циљ истраживања јесте да се сагледају алати комуникације у свакодневном раду ових институција са грађанима, односно сврсисходност њихове функције и отвореност ка грађанима, уколико она постоји. Методе које се користе у раду представљају ретроспективну анализу података, анализу комуникације и анализу стратегије којом се воде запослени. Као последица лоше комуникације могу се јавити многе неправилности у раду, посебно услед недостатка вештина асертивности и отворености ка грађанима, као главним корисницима институционалне власти. Методе се спроводе и кроз технику интервјуа, грађана као и начелника секретаријата које описујемо у раду и/или особа задужених за комуникацију и медије. Резултати су показали да је тренутно стање комуникационе праксе јавних институција на задовољавајућем нивоу, али да су потребне одређене промене како би се постигла ефикаснија, ефективнија и хуманија комуникација са грађанима, као најзначајнијим корсницима услуга градских секретаријата.

кључне речи:

Референце

  • Ђорђевић Снежана, Ренесанса локалне власти, упореднимодели, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд, 2012, стр. 30-31.
  • Ђорђевић Снежана, Анализа јавних политика, Факултет политичких наука, Чигоја штампа, Београд 2009, стр. 22, 41.
  • Ђорђевић Снежана, “Организација, нивои власти и надлежности – компаративна искуства”, Београд демократска метропола, Факултет политичких наука, Центар за демократију Факултета политичких наука, Београд, 2009, стр.127- 168.
  • Информатор о организацији и раду органа града Београда,(Органи града, члан 28.), стр. 10; члан 63.
  • Информације добијене приступом: мобилној апликацији: „Beokom”;  Twitter и Фејсбук страници:  „Beokom”; путем електронске комуникације, емејлом: [email protected].
  • Милетић Мирко, Невена, Комуниколошки лексикон, Универзитет “Џон Незбит”, Београд, 2007, стр. 254-255.
  • Редакција Беоинфо сервис-а, дана: 26/02/2019. Поновљене информације, добијене: 23.12.2019.
  • Службени лист града Београда, ISSN 0350-4727, Година LXIII Број3, Секретаријат за информисање, Београд, 2019, стр. 12.
  • Quality of Public Administration – A Toolbox for Practitioners, ed.Florian Hauser, European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Institute of Public Administration (EIPA), Mackie O’ Sullivan Consulting Ltd, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, стр.3.
  • Sabine Kuhlmann, Helmut Wollmann, Introduction to comparative public administration, Administrative systems and reforms in Europe, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA,USA, 2014, стр.150.
  • www.beograd.rs, 29/12/2019.
  • http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2052-sekretarijat-za-informisanje_2/, 29/12/2019.
  • http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1900-gradska-uprava/, 29/12/2019.
  • http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/2068-sekretarijat-za-poslove-odbrane-vanrednih-situacija-komunikacije-i-koordinaciju-odnosa-sa-gradjanima_2/, 26/12/2019.
  • http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/2052-sekretarijat-za-informisanje_2/, 26/12/2019.
  • http://www.sllistbeograd.rs/cyr/, 26/12/2019.
периодика Администрација и јавне политике 1/2020 1/2020 УДК 35.07:005.57(497.11) 29-51
ç