Изабери језик:
Тема броја

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ОД ЗАКОНА ДО ПРАКСЕ

СТАВОВИ СТРУЧНИХ РАДНИКА/ЦА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ О НАЧИНУ МЕДИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА О ЊИХОВОМ РАДУ И МОГУЋИМ ПЕРЦЕПЦИЈАМА ПРОМЕНЕ

Сажетак

Негативно медијско извештавање о социјалном раду ствара искривљену слику у јавности о овој професији, што код корисника буди одбојност и неповерење, а код стручних радника/ца незадовољство и огорченост. Предмет овог рада је испитивање ставова стручних радника/ца центара за социјални рад у Републици Србији о медијском извештавању о њиховом раду. У извештавању медија издвајају се два приступа – тржишни и приступ професионалне одговорности, а према социјалним службама приступ окривљавања. Циљ истраживања је испитати ставове стручних радника/ца центара за социјални рад према актуелном медијском извештавању о њиховом раду. Испитивањем ставова увиђамо како они/е опажају одлике и узроке ове појаве, каква осећања код њих такво извештавање изазива и како утиче на њихов рад и однос према професији. Испитане су перцепције узрока актуелног медијског извештавања и процене корисности различитих стратегија за унапређење извештавања. Разумевање ових перцепција стручних радника/ца кључно је за развијање одговарајућих смерница за побољшање односа и комуникације стручних радника/ца и представника медија.

кључне речи:

Референце

  • Бранковић, И.; Трбовић, В.; Куриџа, ЛЈ. и Гајић, Ж. Обележја савременог социјалног рада и професионални идентитет социјалних радника у Републици Србији. Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, Актив социјалних радника. Београд, 2020.
  • Потер, Џ. (2011). Медијска писменост. Београд: Клио.
  • Шарифи, М. (2012). Социјални рад и јавност: комуницирање »социјалног«. Ревија за социјалну политику. [онлине]. Вол. 19, бр. 2: 207-218. Доступно на: http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/1078/1191. [приступљено 01. септембар 2020].
  • Шерић, Н.; Дудић, А. (2019). Социјални рад у јавном дискурсу у Босни и Херцеговини. Социјална политика. [онлине]. бр. 2/2019: 99-117. Доступно на: https://www.ips.ac.rs/publications/socijalni-rad-u-javnom-diskursu-u-bosni-i-hercegovini/. [приступљено 01. септембар 2020].
  • Apslund, L. (2012). Svenska tidningars bild av socialt arbete – En kvalitativ studie. Diplomski rad, Umeå: Institutionen för socialt arbete, Universitet Umeå.
  • Bastos, F. i Herrmansson, K. (2013). Massmedia och socialtjänsten – Framställning och påverkan. Diplomski rad, Institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet.
  • John Galilee. Literature review on media representations of social work and social workers. Dostupno na: https://www.socialworkscotland.org.uk/resources/pub/SocialWorkersandtheMedia.pdf [pristupljeno 01. septembar 2020].
  • LeCroy, C. W.; Stinson, E. L. (2004). The Public’s Perception of Social Work: Is It What We Think It Is?. Social Work. [online].Vol. 49, Issue 2: 164–174. Dostupno na: https://doi.org/10.1093/sw/49.2.164. [pristupljeno 01. septembar 2020].
  • Legood, A; McGrath, M; Searle, R; Lee, A. (2016).  Exploring How Social Workers Experience and Cope with Public Perception of Their Profession. The British Journal of Social Work. [online]. Vol. 46, Issue 7: 1872-1889. Dostupno na: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcv139. [pristupljeno 01. septembar 2020].
  • Muriel-Saiz, M.; Martín-Estalayo, M.; García-Giraldez, T. (2018). La imagen del Trabajo Social y los Servicios Sociales en la prensa escrita en España. Trabajo Social Global – Global Social Work. [online]. Vol. 8, No. 15: 45-77. Dostupno na: https://digibug.ugr.es/handle/10481/54452. [pristupljeno 01. septembar 2020].
  • Staniforth, B; Fouche, C and Beddoe, L. (2014). Public perception of social work and social workers in Aotearoa New Zealand. Aotearoa New Zealand Social Work. [online]. Vol. 26, No. 2/3: 48-60. Dostupno na: https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=497230654630932;res=IELFSC ISSN: 1178-5527. [pristupljeno 01. septembar 2020].
  • Zugazaga, C. B.; Surette, R. B.; Otto, C. W.; Mendez, M. (2006). Social worker perceptions of the portrayal of the profession in the news and entertainment media: An exploratory study. Journal of social work education. [online]. Vol. 42, No. 3: 621-636. Dostupno na: https://www.researchgate.net/publication/240846387_Social_worker_perceptions_of_the_portrayal_of_the_profession_in_the_news_and_entertainment_media_An_exploratory_study. [pristupljeno 01. septembar 2020].
периодика Социјална политика 2-3/2022 23/2022 УДК 364-3:343.85(497.11) 67-90
ç