Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ

ШТА JE НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС СРБИЈЕ: „ПАКТ ЗА РАСТ“ ИЛИ „ПАКТ ЗА СТАБИЛНОСТ“?

Сажетак

Последњих година се код креатора економске полити­ке јавља дилема да ли мерама економске политике креирати макроекономску стабилност, која би онда била подстицај расту или су имајући у виду рецесионе притиске неопходни државни стимуланси у циљу оживљавања производње и подстицања запослености. На ово питање не постоји недвосмислен одговор, ни у економској теорији ни у економској пракси. Аутори рада сматрају да је потребно имати у виду специфичности сваке појединачане земље пре него што се определе за једну или за другу варијанту. У раду је примењен методолошки приступ да се прво са теоријског аспек­та размотре теорије које сугеришу подстицање економског раста (кејнзијанизам) и теорије које сугеришу креирање макроекономске стабилности (монетаризам и нова класична макроекономија). Потом се у раду анализирају специфично­сти Србије. Аутори су као циљ рада поставили одговор на питање какву економску политику треба да води Србијау наредном периоду да ли треба подстицати раст или креирати макроекономску стабилност. У раду се закључује да, имајућиу виду нарушену фискалну равнотежу, екстерну неравнотежу, али и бројне структурне поремећаје, доминантно тре­ба водити политику која би се могла окарактерисати као „пакт за стабилност“ уз одређене подстицајне елементе.

кључне речи:

Референце

  1. Блауг, Марк: «Second Thoughts on the Keynesian Revolu­tion», History of Political Economy, 23/1991.
  2. Boettke, J. Peter and William J. Luther: «The ordinary eco­nomics of an extraordinary crisis», Maerœœnomic The­ory and its Failings, (ed. Steven Kates), Edward Elgar, 2010.
  3. Димитријевић, Бојан и Фабрис, Никола: Економска по­литика, Економски факултет, Београд, 2007.
  4. Димитријевић, Бојан и Фабрис, Никола: Макроекономија, Едуконс Универзитет, Сремска Каменица, 2009.
  5. Кејнз, Џон Мајнард: Општа теорија запослености, камате и новца, ЦеКаДе, Загреб, 1987.
  6. Квартални монитор, Фондација за развој економске науке, Београд, бр. 29/2012.
  7. Laidler, David: «The influence of money on real income and inflation: A simple model with some empirical tests for the United States, 1953-72», The Manchester School, 41/1973, p. 367-395.
  8. Lucas, Robert E. и Rapping, Leonard A.: «Real wages, em­ployment, and inflation» Journal of Political Economy, No. 77(5)/1969, p. 721-754.
  9. Прашчевић, Александра: Пословни циклуси у макроекономској теорији и политици, Економски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008.
  10. Taylor, Lаnce: Maynard’s Revenge The Collapse of Free Market Macroeconomics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2010.
  11. Friedman, Milton and Anna J. Schwartz: A monetary hi­story of the United States, 1867-1960, Princeton Univer­sity Press, Princeton, 1963.
  12. Ћировић, Милутин, Монетарна економија, Економски факултет, Београд, 1997.
  13. Zarnowitz, Victor: Business Cycles: Theory, History, In­dicators and Forecasting, The University of Chicago Press, Chicago, 1992.
  14. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/i ndex_en. htm
  15. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index en.htm
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 338.2+330.101.541(497.11) 307-332
ç